Parlamentsfråga - O-000122/2018Parlamentsfråga
O-000122/2018

Användning av cannabis för medicinska ändamål

12.11.2018

Fråga för muntligt besvarande O-000122/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2018/2775(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000122/2018
Ingivna texter :
O-000122/2018 (B8-0001/2019)
Omröstningar :
Antagna texter :

En genomgång av befintlig vetenskaplig litteratur om medicinsk cannabis ger övertygande och konkreta belägg för att cannabis och cannabinoider har terapeutiska effekter: de behandlar kronisk smärta hos vuxna, lindrar illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi och förbättrar spacititetssymtom i samband med multipel skleros. Dessutom gav WHO i december 2017 en officiell rekommendation om att cannabidiol (CBD), en förening i cannabis, inte ska klassificeras som ett internationellt kontrollerat ämne. Ett cannabisbaserat läkemedel har godkänts genom förfarandet för ömsesidigt erkännande och saluförs i sjutton medlemsstater, men på grund av hälsoriskerna med rökning har ingen medlemsstat gett tillstånd till rökning av cannabis för medicinskt ändamål. Användningen av medicinsk cannabis sammanblandas ofta med rekreationellt bruk av cannabis, som ska betraktas som en separat fråga. Regleringssituationen förändras snabbt, både i EU och i hela världen. Mot bakgrund av ovanstående:

– Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att stödja högkvalitativ forskning om cannabisbaserade läkemedel? Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för framtida forskning och hur stora resurser avser den avsätta för forskning på detta område inom ramen för det nästa, nionde ramprogrammet (Horisont Europa)? Anser kommissionen att regelverket i EU främjar kvalitativ forskning om medicinsk cannabis?

– Till och med i de medlemsstater där medicinsk cannabis är laglig skiljer sig villkoren för tillgång, förskrivningar, inköp, prissättning och ersättning och nivån på kunskapen bland vårdpersonal om användning av sådana läkemedel, och är en utmaning för patienterna. Anser kommissionen att den bör förbättra tillgången till medicinsk cannabis för patienterna?

– Tänker kommissionen fastställa normer för annan cannabis än medicinsk cannabis, i syfte att garantera konsumentsäkerheten? Har kommissionen undersökt vilken halt av tetrahydrokannabinol (THC) som skulle vara lämplig i medicinsk cannabis för att skydda konsumenterna?

Senaste uppdatering: 29 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy