Парламентарен въпрос - O-000125/2018Парламентарен въпрос
O-000125/2018

  Предложение за директива относно баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата

  Въпрос с искане за устен отговор O-000125/2018
  Съвета
  Член 128 от Правилника за дейността
  Heidi Hautala, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE

  Процедура : 2019/2514(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000125/2018
  Внесени текстове :
  O-000125/2018 (B8-0003/2019)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Равенството между половете е основна ценност на Европейския съюз и означава, че жените трябва да имат същите възможности като мъжете, за да заемат ръководни позиции, включително в икономическия и финансовия сектор. Освен това добавената икономическа и стопанска стойност, която жените носят активно за ръководството на дружествата, е широко призната.

  Предложението на Комисията от 2012 г. за директива относно жените в управителните съвети целеше да разгледа свързаните с неравенството въпроси, поставяйки изискването за най-малко 40% представителство на жените в управителните съвети на дружествата. Въпреки че Парламентът прие своята позиция още през 2013 г., когато подкрепи инициативата на Комисията, директивата все още е блокирана в Съвета.

  Въвеждането на законодателство за налагане на квоти в някои държави членки се оказа успешно. Въпреки това данните, събрани от Европейския институт за равенство между половете (EIGE), показват, че през 2017 г. жените са били само една четвърт от всички членове на управителните съвети на най-големите дружества, които са допуснати до борсова търговия и са регистрирани в ЕС, като съществуват големи различия между отделните държави членки, в които присъствието на жените варира от 7,4% до 43%. Това ясно показва, че необходимостта от европейска директива и нейното значение остават без промяна.

  Какви конкретни стъпки ще предприеме Съветът за деблокирането на тази директива? По какъв начин държавите членки гарантират в крайна сметка наличието на равни условия в ЕС? Какви действия предприемат, за да осигурят яснота за транснационалните дружества?

  Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност