Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000125/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000125/2018

Πρόταση οδηγίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000125/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Heidi Hautala, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2019/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000125/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000125/2018 (B8-0003/2019)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες να καταλάβουν ηγετικές θέσεις, μεταξύ άλλων στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ευρέως η προστιθέμενη οικονομική και επιχειρηματική αξία που προσκομίζουν με ενεργητικό τρόπο οι γυναίκες στην εταιρική ηγεσία.

Επιδίωξη της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής του 2012 για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια ήταν να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ανισότητας, απαιτώντας εκπροσώπηση των γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον 40 % στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών. Μολονότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του ήδη το 2013, όταν υποστήριξε την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οδηγία εξακολουθεί να εκκρεμεί στο Συμβούλιο.

Η θέσπιση νομοθεσίας για τις ποσοστώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη έχει αποδειχθεί επιτυχής. Ωστόσο, από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) προκύπτει ότι το 2017 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το ένα τέταρτο όλων των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στην ΕΕ, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών – όπου η παρουσία γυναικών κυμαινόταν από 7,4 % έως 43 %. Αυτό καταδεικνύει με σαφήνεια ότι η ανάγκη και η σημασία μιας ευρωπαϊκής οδηγίας παραμένουν αμετάβλητες.

Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο για την απεμπλοκή της παρούσας οδηγίας; Πώς διασφαλίζουν τα κράτη μέλη ότι υπάρχουν επιτέλους ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην ΕΕ; Τι κάνουν για να υπάρχει σαφήνεια για τις διεθνικές επιχειρήσεις;

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου