Parlamendi esitatud küsimus - O-000125/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000125/2018

Ettepanek võtta vastu direktiiv soolise tasakaalu kohta äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas

Suuliselt vastatav küsimus O-000125/2018
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Heidi Hautala, Terry Reintke, fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2019/2514(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000125/2018
Esitatud tekstid :
O-000125/2018 (B8-0003/2019)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Üks Euroopa Liidu põhiväärtusi on sooline tasakaal, mis tähendab seda, et naistel peavad juhiks, ka majandus- või rahandusjuhiks saamiseks olema meestega võrdsed võimalused. Seejuures tunnistatakse igati majanduslikku ja ärilist lisaväärtust, mida naised äriühingute juhtimisse aktiivselt kaasa toovad.

Komisjoni 2012. aasta ettepanekus võtta vastu direktiiv naiste kohta äriühingute juhatuses taheti ebavõrdsust leevendada nõudega, et vähemalt 40 % äriühingute juhatuseliikmetest peavad olema naised. Euroopa Parlament võttis juba 2013. aastal vastu komisjoni algatust toetava seisukoha, kuid nõukogu blokeerib seniajani direktiivi vastuvõtmist.

Mõningates liikmesriikides kvootide kehtestamiseks vastu võetud õigusakte on saatnud edu. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi kogutud andmetest nähtub, et 2017. aastal moodustasid naised suurimate ELis börsil noteeritud äriühingute juhatuseliikmetest ainult veerandi, kusjuures eri liikmesriikides oli see osakaal väga erinev, jäädes vahemikku 7,4 kuni 43 %. See näitab selgelt, et ELi direktiiv on endiselt vajalik ja asjakohane.

Mida nõukogu konkreetselt ette võtab, et kõnealuse direktiiviga edasi minna? Kuidas tagavad liikmesriigid ELis viimaks võrdsete tingimuste kehtestamise? Mida nad ette võtavad rahvusvaheliste äriühingute jaoks selguse loomiseks?

Viimane päevakajastamine: 29. november 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika