Parlamentná otázka - O-000125/2018Parlamentná otázka
O-000125/2018

  Návrh smernice o rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000125/2018
  Rade
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Heidi Hautala, Terry Reintke, v mene skupiny Verts/ALE

  Postup : 2019/2514(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000125/2018
  Predkladané texty :
  O-000125/2018 (B8-0003/2019)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Rodová rovnosť je základnou hodnotou Európskej únie a znamená, že ženám sa pri získavaní vedúcich pozícií musia poskytovať rovnaké príležitosti ako mužom, a to aj v hospodárskom a finančnom sektore. Navyše ekonomický a podnikateľský prínos, ktorým ženy aktívne prispievajú k vedeniu podniku je všeobecne známy.

  V návrhu smernice o ženách vo vrcholových orgánoch z roku 2012, ktorý predložila Komisia, bola snaha riešiť otázku nerovnosti zavedením minimálneho 40 % zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch spoločností. Hoci Parlament prijal svoju pozíciu už v roku 2013, keď podporil iniciatívu Komisie, smernica je stále zablokovaná v Rade.

  Ukázalo sa, že zavedenie kvót do právnych predpisov bolo v niektorých členských štátoch je úspešné. Z údajov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) vyplýva, že v roku 2017 tvorili ženy len štvrtinu všetkých členov vrcholových orgánov v najväčších verejne kótovaných spoločnostiach zaregistrovaných v EÚ, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi existujú veľké rozdiely (zastúpenie žien je v rozmedzí od 7,4 % do 43 %). Z toho jasne vyplýva, že potreba a relevantnosť európskej smernice zostávajú nezmenené.

  Aké konkrétne kroky prijme Rada na odblokovanie tejto smernice? Ako členské štáty konečne zabezpečia rovnaké podmienky v EÚ? Aké opatrenia podnikajú na zabezpečenie zrozumiteľnosti smerom k nadnárodným spoločnostiam?

  Posledná úprava: 29. novembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia