Parlamentní otázky
PDF 194kWORD 19k
26. listopadu 2018
O-000129/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000129/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Předmět: Nepřijetí urgentních opatření týkajících se chemických látek s vlastnostmi endokrinních disruptorů ze strany Komise

Dne 7. listopadu 2018 Komise zveřejnila sdělení s názvem „Směrem k vytvoření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptory“, kterým aktualizovala strategii z roku 1999. Učinila tak v reakci na závazek uvedený v 7. akčním programu pro životní prostředí, kterým je minimalizace působení endokrinních disruptorů do roku 2015, a na závěry Rady z prosince 2016, v nichž Rada vyzvala Komisi, aby konečně přijala opatření ohledně škodlivých chemických látek, včetně endokrinních disruptorů. Jedenáctistránkový dokument ovšem nereaguje na naléhavou potřebu chránit občany EU, zejména nejvíce ohrožené skupiny obyvatel včetně dětí, před širokým působením endokrinních disruptorů.

Několik členských států nyní přijalo vlastní strategii pro oblast endokrinních disruptorů.

Sdělení Komise neobsahuje návrh konkrétních preventivních opatření, která by řešila zjištěné naléhavé zdravotní problémy či odstranila právní mezery, které byly zjištěny v rámci již proběhlých kontrol. Místo toho Komise navrhuje další kontrolu účelnosti daného předpisu.

Kdy Komise předloží akční plán, který by uvedl do pohybu celou řadu návrhů uvedených ve sdělení, a přestane odsouvat uplatňování účinných opatření?

Jaké má plány, pokud jde o zrušení kontroly účelnosti stávajícího předpisu, která by vedla jen k dalším průtahům při přijímání příslušných opatření, vzhledem k tomu, že kontrola příslušného právního předpisu už proběhla?

Jaká konkrétní opatření plánuje na ochranu nejvíce ohrožených skupin obyvatel?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí