Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 99kWORD 20k
26. november 2018
O-000129/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000129/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Om: Kommissionens undladelse af at træffe hasteforanstaltninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Kommissionen offentliggjorde den 7. november meddelelsen "På vej mod en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer" for at ajourføre 1999-strategien. Det burde være svaret på tilsagnet fra det 7. miljøhandlingsprogram om at minimere eksponeringen for hormonforstyrrende stoffer senest i 2015 og Rådets konklusioner fra december 2016, hvori Kommissionen opfordres til endelig at gribe ind over for skadelige kemikalier, herunder hormonforstyrrende stoffer, men de elleve sider dokumenterer ikke det presserende behov for at beskytte EU's borgere mod den brede eksponering for hormonforstyrrende stoffer, navnlig de mest sårbare befolkningsgrupper, herunder børn.

Flere medlemsstater har nu vedtaget deres egne nationale strategier for hormonforstyrrende stoffer

Kommissionens meddelelse indeholder ikke forslag til konkrete forebyggende foranstaltninger til at håndtere de akutte sundhedsproblemer, der er udpeget, eller til at lukke de juridiske smuthuller, der allerede er udpeget i forbindelse med de igangværende revisionsprocesser, i stedet foreslås der endnu en kvalitetskontrol i den.

Hvornår vil Kommissionen forelægge en handlingsplan for at sætte de brede forslag, der er skitseret i meddelelsen, i gang og holde op med at øge forsinkelserne i at træffe effektive foranstaltninger?

Hvad er planerne for at undgå, at kvalitetskontrollen medfører yderligere forsinkelser med hensyn til at træffe foranstaltninger, da revisioner af relevant lovgivning allerede er gennemført?

Hvilke konkrete tiltag planlægges for at beskytte de mest sårbare grupper?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik