Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 19k
2018 m. lapkričio 26 d.
O-000129/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000129/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Tema: Komisijos negebėjimas imtis skubių veiksmų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų

2018 m. lapkričio 7 d. Komisija paskelbė komunikatą „Visapusiškos ES politikos dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kūrimas“, siekdama atnaujinti 1999 m. strategiją. Tai turėtų būti atsakas į 7-ąją Aplinkos veiksmų programos (AVP) įsipareigojimą iki 2015 m. sumažinti endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikį, ir į 2016 m. gruodžio mėn. Tarybos išvadas, kuriose Komisija raginama priimti galutinį sprendimą dėl kenksmingų cheminių medžiagų, įskaitant endokrininę sistemą ardančias medžiagas, tačiau 11 puslapių dokumente neaptariama skubi būtinybė apsaugoti ES piliečius, ypač pažeidžiamiausias gyventojų grupes, tarp jų ir vaikus, nuo didelio endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų poveikio.

Kelios valstybės narės jau priėmė nacionalines strategijas dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

Komisijos komunikate nesiūloma konkrečių atsargumo priemonių, kuriomis būtų sprendžiami skubūs nustatyti probleminiai klausimai, arba šalinamos teisinės spragos, nustatytos jau pradėtų peržiūros procesų metu; vietoj to siūloma dar viena tinkamumo patikra.

Kada Komisija pateiks veiksmų planą, pagal kurį bus įgyvendinti komunikate išdėstyti plataus masto pasiūlymai, ir nustos atidėlioti veiksmingų priemonių įgyvendinimą?

Kaip planuojama išvengti to, kad dėl tinkamumo patikros būtų dar ilgiau delsiama imtis veiksmų, atsižvelgiant į tai, kad atitinkamų teisės aktų peržiūros jau atliktos?

Kokiais konkrečiais veiksmais planuojama apsaugoti pažeidžiamiausias grupes?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika