Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 19k
26. november 2018
O-000129/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000129/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Zadeva: Nesprejetje nujnih ukrepov proti endokrinim motilcem s strani Komisije

Komisija je 7. novembra 2018 objavila sporočilo z naslovom Za celovit okvir Evropske unije o endokrinih motilcih, da bi posodobila strategijo iz leta 1999. S tem naj bi se odzvala na zavezo iz sedmega okoljskega akcijskega programa o čim večjem zmanjšanju izpostavljenosti endokrinim motilcem do leta 2015 in na sklepe Sveta iz decembra 2016, v katerih jo ta poziva, naj končno ukrepa proti nevarnim kemikalijam, vključno z endokrinimi motilci, vendar v tem 11 strani dolgem dokumentu ni obravnavala nujne potrebe po zaščiti državljanov EU, zlasti najranljivejše populacije, kot so otroci, pred obsežno izpostavljenostjo endokrinim motilcem

Številne države članice so zdaj sprejele svoje nacionalne strategije za endokrine motilce.

Komisija v sporočilu ni predlagala konkretnih previdnostnih ukrepov za reševanje ugotovljenih nujnih zdravstvenih vprašanj ali za odpravo pravnih vrzeli, ugotovljenih v okviru opravljenega pregleda, temveč je predlagala še en pregled ustreznosti.

Kdaj bo Komisija pripravila akcijski načrt za začetek obsežnih predlogov iz sporočila in bo prenehala odlagati izvajanje učinkovitih ukrepov?

Kako namerava preprečiti, da pregled ustreznosti ne bo privedel do nadaljnjih zamud pri ukrepanju, glede na to, da je bil pregled ustrezne zakonodaje že opravljen?

S katerimi ukrepi namerava zaščititi najranljivejše skupine?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov