Parlamentsfrågor
PDF 99kWORD 19k
26 november 2018
O-000129/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000129/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes, Pascal Arimont

 Angående: Kommissionens underlåtenhet att vidta brådskande åtgärder avseende hormonstörande ämnen

Den 7 november 2018 offentliggjorde kommissionen meddelandet Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen i syfte att uppdatera gemenskapsstrategin från 1999. Detta borde ha varit svaret på åtagandet enligt det sjunde miljöhandlingsprogrammet att minimera exponeringen för hormonstörande ämnen senast 2015, och rådets slutsatser från december 2016, där kommissionen uppmanas att en gång för alla ta itu med frågan om skadliga kemikalier, däribland hormonstörande ämnen. I det 11-sidiga dokumentet lyckas man dock inte hantera det akuta behovet av att skydda EU-medborgarna från den omfattande exponeringen för hormonstörande ämnen, särskilt de mest utsatta befolkningsgrupperna, däribland barn.

Flera medlemsstater har nu antagit egna nationella strategier för hormonstörande ämnen.

I kommissionens meddelande föreslås inga konkreta försiktighetsåtgärder för att lösa de akuta hälsoproblem som identifierats eller för att täppa till de rättsliga kryphål som identifierats i samband med den översyn som redan genomförts. I stället föreslår kommissionen nu ytterligare en kontroll av ändamålsenligheten.

När kommer kommissionen att lägga fram en handlingsplan för att genomföra de omfattande förslag som beskrivs i meddelandet och upphöra med att fördröja genomförandet av effektiva åtgärder?

Hur har kommissionen för avsikt att undvika att kontrollen av ändamålsenligheten leder till ytterligare förseningar när det gäller att vidta åtgärder, med tanke på att översyner av relevant lagstiftning redan har genomförts?

Vilka konkreta åtgärder planeras för att skydda de mest utsatta grupperna?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy