Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000132/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000132/2018

Τα δικαιώματα των μεσοφυλικών ατόμων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000132/2018
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2018/2878(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000132/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000132/2018 (B8-0007/2019)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Τα μεσοφυλικά άτομα αντιμετωπίζουν πολλά περιστατικά βίας και διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο ευρύ κοινό και στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής. Παρόλο που τα μεσοφυλικά άτομα γεννιούνται με φυσικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν αντιστοιχούν στα τρέχοντα ιατρικά ή κοινωνικά πρότυπα των γυναικείων ή ανδρικών σωμάτων, πολλά κράτη μέλη προβάλλουν νομική απαίτηση πιστοποίησης και καταχώρισης των γεννήσεων με ένδειξη φύλου, ανδρικού ή γυναικείου. Συχνά πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπευτικές αγωγές σε μεσοφυλικά παιδιά χωρίς την πρότερη, προσωπική, πλήρη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή τους, γεγονός που μπορεί να έχει ισόβιες συνέπειες, μεταξύ άλλων ψυχολογικά τραύματα και σωματικές αναπηρίες.

1.  Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων και να διασφαλίσει την αποπαθολογικοποίησή τους;

2.  Πώς σκοπεύει να διασφαλίσει ότι δεν θα υποβάλλεται κανείς σε περιττές θεραπευτικές αγωγές ή χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη νηπιακή ή την παιδική του ηλικία και να στηρίξει την υιοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών καταχώρισης γεννήσεων;

3.  Ποια μέτρα θα λάβει για να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και να προωθήσει τη θέσπιση νομοθεσίας για την επαρκή προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων και των μεσοφυλικών παιδιών – συμπεριλαμβανομένων των μεσοφυλικών παιδιών με αναπηρίες – και για να εξασφαλίσει την πλήρη προστασία από τις διακρίσεις λόγω χαρακτηριστικών φύλου;

Κατάθεση: 28.11.2018

Διαβίβαση: 29.11.2018

Λήξη προθεσμίας: 20.12.2018

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου