Pytanie poselskie - O-000133/2018Pytanie poselskie
O-000133/2018

Prawa osób interseksualnych

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000133/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Claude Moraes
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Procedura : 2018/2878(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000133/2018
Teksty złożone :
O-000133/2018 (B8-0008/2019)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Osoby interseksualne w Unii Europejskiej są narażone na różne formy przemocy i dyskryminacji, a te naruszania praw człowieka pozostają w dużej mierze nieznane opinii publicznej i decydentom politycznym. Osoby takie rodzą się z fizycznymi cechami płciowymi, które nie odpowiadają aktualnym normom medycznym ani społecznym ciała kobiecego lub męskiego, a wiele państw członkowskich prawnie wymaga, aby przy urodzeniu noworodki były certyfikowane i rejestrowane jako osoby płci żeńskiej lub męskiej. Dzieci interseksualne są często poddawane zabiegom chirurgicznym i medycznym bez uprzedniej, osobistej i świadomej zgody, co może mieć długotrwałe konsekwencje, włącznie z urazami psychicznymi i upośledzeniami fizycznymi.

1. Jak Komisja zamierza zająć się naruszeniami praw człowieka osób interseksualnych oraz zapewnić depatologizację tych osób? Czy Komisja przedstawi przepisy dotyczące tych kwestii?

2. Jak Komisja zamierza zagwarantować, że nikt nie będzie poddawany zbędnym zabiegom medycznym czy chirurgicznym w okresie niemowlęcym lub w dzieciństwie, i jak zamierza wesprzeć przyjmowanie elastycznych procedur rejestracji urodzeń?

3. Jakie działania podejmie Komisja, aby usprawnić wymianę dobrych praktyk, promować przyjmowanie przepisów, które w odpowiedni sposób chronią prawa podstawowe osób i dzieci interseksualnych, w tym niepełnosprawnych dzieci interseksualnych, oraz by zagwarantować pełną ochronę przed dyskryminacją ze względu na cechy płciowe?

Przedłożone: 28.11.2018

Przekazane: 30.11.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 7.12.2018

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności