Parlamentsfråga - O-000133/2018Parlamentsfråga
O-000133/2018

Intersexuella personers rättigheter

28.11.2018

Fråga för muntligt besvarande O-000133/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Claude Moraes
för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Förfarande : 2018/2878(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000133/2018
Ingivna texter :
O-000133/2018 (B8-0008/2019)
Omröstningar :
Antagna texter :

Intersexuella personer utsätts för många fall av våld och diskriminering i EU. Dessa människorättskränkningar är fortfarande relativt okända för den breda allmänheten och politiska beslutsfattare. Intersexuella personer föds med fysiska könsegenskaper som inte passar in i dagens medicinska eller sociala normer för kvinnliga eller manliga kroppar. Ändå finns det i många medlemsstater ett rättsligt krav på att man vid ett barns födsel ska fastställa och registrera barnets könstillhörighet som antingen man eller kvinna. Kirurgi och medicinska behandlingar utförs ofta på intersexuella barn utan att de i förväg har gett sitt personliga, fullständiga och informerade samtycke, vilket kan få livslånga konsekvenser, däribland psykiska trauman och fysiska funktionsnedsättningar.

1. Hur tänker kommissionen ta itu med kränkningarna av intersexuella personers mänskliga rättigheter och säkerställa en avpatologisering av intersexuella personer? Kommer kommissionen att lägga fram lagstiftning för att ta itu med dessa frågor?

2. Hur tänker kommissionen se till att ingen utsätts för icke nödvändig medicinsk eller kirurgisk behandling som spädbarn eller under barndomen och stödja införandet av flexibla förfaranden för födelseregistrering?

3. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förbättra utbytet av god praxis och främja antagandet av lagstiftning som på lämpligt sätt skyddar de grundläggande rättigheterna för intersexuella personer och intersexuella barn – däribland intersexuella barn med funktionsnedsättning – och garantera fullständigt skydd mot diskriminering på grund av könsegenskaper?

Ingiven: 28.11.2018

Vidarebefordrad: 30.11.2018

Sista svarsdag: 7.12.2018

Senaste uppdatering: 29 november 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy