Parlamentná otázka - O-000135/2018Parlamentná otázka
O-000135/2018

Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000135/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Postup : 2018/2684(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000135/2018
Predkladané texty :
O-000135/2018 (B8-0005/2019)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V posledných rokoch sa vo svete vyskytujú tendencie, ktoré poukazujú na rastúci odpor k právam žien a rodovej rovnosti. Pracovné, hospodárske, sociálne a kultúrne práva oslabuje ďalšia diskriminácia žien a ich vylúčenie. Celková miera chudoby a nezamestnanosti žien je vyššia a znepokojujúce sú aj pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch mužov a žien.

Podľa indexu rodovej rovnosti v EÚ naďalej pretrvávajú nerovnosti a v období rokov 2005 až 2015 sa dosiahol len minimálny pokrok. Okrem toho, že v členských štátoch sa čoraz častejšie popiera existencia nerovností, sa vyvíjajú početné snahy a pokusy obmedziť možnosť žien rozhodovať o svojom vlastnom tele a prisúdiť ich životu konzervatívnejšiu úlohu. Niektoré siete vedú kampaň najmä proti sexuálnym a reprodukčným právam žien a zároveň podporujú diskrimináciu osôb LGBTI a násilie proti nim, čo má v niektorých členských štátoch praktické dôsledky. Reformy vo vzdelávaní boli pozastavené, čo negatívne ovplyvnilo rodovú rovnosť, rodové štúdie a komplexnú sexuálnu výchovu a brzdí boj proti škodlivým stereotypov už do raného veku.

Predchádzanie a boj proti násiliu páchanému na ženách zostáva vo väčšine členských štátov pálčivým problémom a ratifikácia a implementácia Istanbulského dohovoru stále nebola dokončená a hrozí jej neúspech. V sociálnom a digitálnom priestore sa objavujú nové alebo zintenzívnené formy násilia: sexistické nenávistné prejavy, mizogýnia a online násilie. Organizácie zamerané na práva žien majú v niektorých členských štátoch ťažkosti s prístupom k financovaniu z dôvodu obmedzujúcich kritérií a administratívnej záťaže a navyše sú nútené pôsobiť v nepriateľsky naladenom prostredí. Žiaľ, už dávno nestačí len poukazovať na tento znepokojivý negatívny trend.

Aké druhy opatrení Komisia zavádza, aby tento silnejúci odpor riešila? Snaží sa Komisia identifikovať hlavné príčiny tohto odporu na úrovni EÚ? Plánuje Komisia vzhľadom na preukázané šírenie odporu v členských štátoch vytvoriť stratégiu na jeho potlačenie a celkovo posilniť presadzovanie rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti? Aký postoj zastáva v akčnom pláne EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020? Ako Komisia spolupracuje s (často ohrozenými) ženskými hnutiami v praxi?

Predložené: 29.11.2018

Postúpené: 3.12.2018

Termín na zodpovedanie: 10.12.2018

Posledná úprava: 3. decembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia