Парламентарни въпроси
PDF 212kWORD 20k
29 ноември 2018 г.
O-000136/2018

Въпрос с искане за устен отговор O-000136/2018

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Younous Omarjee, Stefan Eck, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Anne-Marie Mineur, Javier Couso Permuy

от името на групата GUE/NGL

John Flack, Bart Staes, Keith Taylor, Tilly Metz, Fabio Massimo Castaldo, Maria Noichl, Pascal Durand, Eleonora Evi, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy


  Относно:  Сериозни нарушения при превоза на животни към трети държави

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета определя разпоредбите за защитата на хуманното отношение към животните по време на транспортирането им в рамките на Европейския съюз. През 2015 г. Съдът на ЕС постанови, че разпоредбите на цитирания регламент следва да се прилагат и за транспортирането на живи животни от ЕС към трета държава, като по този начин се включва частта от пътуването, която се осъществява извън ЕС[1].

През последните няколко години НПО многократно събираха доказателства за сериозни и повтарящи се структурни нарушения по време на транспортирането на живи животни в рамките на ЕС и извън него. Тези разследвания систематично показват значителни нарушения на Регламент № 1/2005. Според последните доказателства животните се транспортират при външна температура над 30 градуса, натоварени в претъпкани камиони без храна и вода, страдайки от топлинен стрес и изтощение. По време на товаренето на кораб за превоз на добитък в Раша в Хърватия бик е бил изваден от водата, закачен за крака, и е бил принуден да се качи на борда на кораба, въпреки че очевидно не е бил годен за транспортиране[2].

1.  Може ли Комисията да предостави доказателства в подкрепа на твърдението си в писмо от 31 май 2018 г., че „нивото на съответствие с Регламента за транспортиране на живи животни се е увеличило през последните две години, а степента на съответствие при прекарване на животните през границата на ЕС е много близо до 100%“ и може ли да обясни несъответствията между това твърдение и ужасяващите доказателства, събрани от НПО?

2.  Съгласна ли е Комисията, че ако държавите членки не са в състояние да гарантират, че транспортирането на живи животни от ЕС към трети държави се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент № 1/2005, износът на живи животни към трети държави следва да бъде забранен?

3.  Съгласна ли е Комисията, че пристанищата, в които са били установени сериозни нарушения при износа на живи животни, при никакви обстоятелства не следва да получават финансиране от ЕС, за да продължават или разширяват дейността си?

Внесен: 29.11.2018

Предаден: 3.12.2018

Краен срок за отговор: 10.12.2018

[1]   http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&num=C-424/13&td=ALL

[2]   https://www.zdf.de/politik/frontal-21/qualvolle-tiertransporte-100.html

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 4 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност