Парламентарен въпрос - O-000001/2019Парламентарен въпрос
O-000001/2019

Хуманното отношение към животните в сектора на аквакултурите

Въпрос с искане за устен отговор O-000001/2019
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Процедура : 2019/2616(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000001/2019
Внесени текстове :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Гласувания :
Приети текстове :

През ноември Комисията публикува проучване и доклад относно хуманното отношение към рибите при превоза на живи риби, с които беше насочено вниманието както към недостатъците на настоящата практика, така и към несъответствията между различните мерки, предприети на национално равнище.

При все това, въпреки заключението си, че има влошаване на стандартите в цяла Европа, и въпреки призивите от страна на Парламента и Съвета за повече усилия, Комисията не е отправила никакви предложения за подобрение.

В допълнение Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) подчертава, че рибите са същества с усещания, а Федерацията на европейските производители на аквакултури често споменава хуманното отношение към рибите в своя кодекс за поведение. Все повече се признава ролята на хуманното отношение към рибите като рамка за управление, чрез която да се работи относно здравето на животните, производителността на стопанствата и възприятията на потребителите.

На какво основание пренебрегва Комисията посланията от страна на Парламента, Съвета и сектора относно пропуските в областта на хуманното отношение към рибите?

Като се има предвид, че съществуват примери за ефективни правила на равнището на държавите членки по отношение на зашеметяването преди умъртвяване, че транспортните стандарти не се спазват само поради това, че в някои случаи няма планове за действие при извънредни ситуации, че подходящата среда е необходима предпоставка за здравето на рибата и че всички страни признават стойността на подобренията в обучението, ще се ангажира ли Комисията да въведе законодателни изисквания във връзка с хуманното отношение към животните в сектора на аквакултурите, за да осигури хармонизирането на най-добрите практики в целия Европейски съюз?

Внесен: 7.1.2019

Предаден: 9.1.2019

Краен срок за отговор: 16.1.2019

Последно осъвременяване: 9 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност