Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000001/2019Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000001/2019

  Dyrevelfærdsregler inden for akvakultur

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000001/2019
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 128
  John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

  Procedure : 2019/2616(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000001/2019
  Indgivne tekster :
  O-000001/2019 (B8-0015/2019)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  I november offentliggjorde Kommissionen en undersøgelse og en rapport om fisks velfærd under transport af levende fisk, der henviste til både manglerne ved den nuværende praksis og forskellene mellem de forskellige foranstaltninger, der træffes på nationalt plan.

  På trods af konklusionen om, at standarderne er faldende i hele Europa, og på trods af opfordringer fra Europa-Parlamentet og Rådet til at gøre mere har Kommissionen dog ikke fremsat nogen forslag til forbedringer.

  Dertil kommer, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har understreget, at fisk er følende, og at Sammenslutningen af Europæiske Akvakulturproducenter ofte nævner fisks velfærd i sin adfærdskodeks. Fisks velfærd anerkendes i stigende grad som rammerne for håndtering af dyresundhed, produktivitet i landbruget og forbrugernes holdninger.

  Hvad berettiger Kommissionen til at se bort fra meddelelser fra Parlamentet, Rådet og industrien om mangler inden for fisks velfærd?

  Vil Kommissionen i betragtning af, at der findes eksempler på effektive regler på medlemsstatsniveau med hensyn til bedøvelse inden slagtning, at transportstandarderne ikke overholdes, alene fordi der i nogle tilfælde ikke sker nogen beredskabsplanlægning, at passende anlæg er en forudsætning for at have sunde fisk, og at alle parter anerkender værdien af forbedret uddannelse, forpligte sig til at indføre dyrevelfærdsrelaterede lovgivningsmæssige krav inden for akvakultur, så der sikres harmonisering af bedste praksis i hele EU?

  Indgivet: 7.1.2019

  Videresendt: 9.1.2019

  Besvarelsesfrist: 16.1.2019

  Seneste opdatering: 9. januar 2019
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik