Parlamendi esitatud küsimus - O-000001/2019Parlamendi esitatud küsimus
O-000001/2019

Loomade heaolu eeskirjad vesiviljeluses

Suuliselt vastatav küsimus O-000001/2019
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Menetlus : 2019/2616(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000001/2019
Esitatud tekstid :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Komisjon avaldas novembris uuringu ja aruande kalade heaolu kohta eluskalade veo ajal, milles juhiti tähelepanu nii praeguste tavade puudujääkidele kui ka riiklikul tasandil võetud erinevate meetmete vahelistele lahknevustele.

Hoolimata komisjoni järeldusest, et normide kvaliteet halveneb kogu Euroopas, ning hoolimata parlamendi ja nõukogu üleskutsetest selle suhtes rohkem ette võtta, ei ole komisjon esitanud ettepanekuid olukorra parandamiseks.

Lisaks on Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) rõhutanud, et kalad on aistmisvõimelised, ja Euroopa Vesiviljelustootjate Föderatsioon on kalade heaolu oma tegevusjuhendis korduvalt maininud. Kalade heaolu tunnistatakse järjest rohkem raamistikuna, mille kaudu tegeleda loomade heaolu, põllumajandusettevõtete tootlikkuse ning tarbijate arvamustega.

Kuidas õigustab komisjon seda, et on eiranud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja tööstusharu hoiatusi puudujääkide kohta kalade heaolu valdkonnas?

Pidades silmas, et on näiteid liikmesriikide tasandil kehtivatest tõhusatest eeskirjadest tapaeelse uimastamise kohta, et veonorme rikutakse ainult seetõttu, et mõnel juhul ei tegelda erandolukorra plaanimisega, ja et nõuetekohased pidamistingimused on eeldus tervete kalade saamiseks ning et kõik osalised tunnistavad parema koolituse vajadust, kas komisjon teeb endale ülesandeks loomade heaoluga seotud õiguslike nõuete sisseviimise vesiviljelusse, et tagada parimate tavade ühtlustamine kogu Euroopa Liidus?

Esitatud: 7.1.2019

Edastatud: 9.1.2019

Vastuse tähtaeg: 16.1.2019

Viimane päevakajastamine: 9. jaanuar 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika