Parlamenta jautājums - O-000001/2019Parlamenta jautājums
O-000001/2019

Dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000001/2019
Komisijai
Reglamenta 128. pants
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Procedūra : 2019/2616(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000001/2019
Iesniegtie teksti :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Novembrī Komisija publicēja pētījumu un ziņojumu par zivju labturību dzīvu zivju transportēšanas laikā, kuros uzmanība ir vērsta gan uz pašreizējās prakses neatbilstību, gan uz dažādo valsts līmenī veikto pasākumu atšķirībām.

Tomēr, neraugoties uz izdarīto secinājumu, ka visā Eiropā pazeminās standarti, un uz Parlamenta un Padomes aicinājumiem darīt vairāk, Komisija nav nākusi klajā ar priekšlikumiem situācijas uzlabošanai.

Turklāt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir uzsvērusi, ka zivis ir justspējīgas būtnes, un Eiropas Akvakultūras ražotāju federācija zivju labturību bieži ir minējusi savā rīcības kodeksā. Zivju labturību aizvien biežāk atzīst par sistēmu, ar kuras palīdzību pārvaldīt dzīvnieku veselību, saimniecību produktivitāti un patērētāju uztveri.

Kāda iemesla dēļ Komisija ignorē Parlamenta, Padomes un nozares pārstāvju ziņojumus par trūkumiem zivju labturības jomā?

Ņemot vērā to, ka dalībvalstu līmenī pastāv efektīvi noteikumi attiecībā uz apdullināšanu pirms nokaušanas, ka transporta standarti netiek ievēroti tikai tāpēc, ka dažos gadījumos netiek veikta ārkārtas pasākumu plānošana, ka pienācīgi turēšanas apstākļi ir priekšnoteikums veselīgu zivju iegušanai un ka visas iesaistītās personas atzīst uzlabotas apmācības vērtību, vai Komisija apņemsies ieviest ar dzīvnieku labturību saistītas tiesību aktu prasības akvakultūrā, lai tā nodrošinātu paraugprakses saskaņošanu visā Eiropas Savienībā?

Iesniegšanas datums: 7.1.2019

Nosūtīts: 9.1.2019

Termiņš atbildei: 16.1.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika