Parlementaire vraag - O-000001/2019Parlementaire vraag
O-000001/2019

Regels inzake dierenwelzijn in de aquacultuur

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000001/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Procedure : 2019/2616(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000001/2019
Ingediende teksten :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In november publiceerde de Commissie een studie en een verslag over het welzijn van vissen wanneer deze levend worden vervoerd, waarin de aandacht werd gevestigd op zowel de tekortkomingen van de huidige werkwijze als op de uiteenlopende nationale maatregelen op dit gebied.

Geconcludeerd werd dat de normen in Europa niet naar behoren worden gehandhaafd en tevens is door het Parlement en de Raad gepleit voor intensivering van de inspanningen, maar de Commissie heeft desondanks nog geen voorstellen voor verbetering ingediend.

Bovendien is door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) benadrukt dat vissen gevoel hebben en komt het welzijn van vissen veelvuldig aan de orde in de gedragscode van de Federatie van Europese Aquacultuurproducenten. Het welzijn van vissen wordt steeds meer erkend als het kader voor het beheer van de gezondheid van dieren, de productiviteit van kwekerijen en de perceptie van de consument.

Hoe rechtvaardigt de Commissie dat zij de berichten van het Parlement, de Raad en de sector over de gebreken met betrekking tot het welzijn van vissen negeert?

Gezien het feit dat er op het niveau van de lidstaten voorbeelden zijn van doeltreffende regels met betrekking tot bedwelmen vóór het slachten, dat de transportnormen in sommige gevallen alleen niet worden nageleefd omdat er geen noodplanning is gemaakt, dat adequate huisvesting een voorwaarde is voor gezonde vissen en dat alle partijen de waarde erkennen van een verbeterde opleiding, kan de Commissie zich ertoe verplichten wettelijke voorschriften in te voeren inzake dierenwelzijn in de aquacultuur, om te zorgen voor een harmonisatie van de beste praktijken in de hele Europese Unie?

Ingediend: 7.1.2019

Doorgezonden: 9.1.2019

Uiterste datum beantwoording: 16.1.2019

Laatst bijgewerkt op: 9 januari 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid