Parlamentná otázka - O-000001/2019Parlamentná otázka
O-000001/2019

Pravidlá pre životné podmienky zvierat v akvakultúre

Otázka na ústne zodpovedanie O-000001/2019
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach, Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou, Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin, Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume Balas, Dominique Bilde

Postup : 2019/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000001/2019
Predkladané texty :
O-000001/2019 (B8-0015/2019)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Komisia uverejnila v novembri štúdiu a správu o životných podmienkach rýb počas prepravy živých rýb, ktorou upriamila pozornosť na nedostatky súčasnej praxe a rozpory medzi rozdielnymi opatreniami na vnútroštátnej úrovni.

Napriek vyvodenému záveru, že situácia sa v celej Európe zhoršuje, a napriek výzvam Európskeho parlamentu a Rady, aby Komisia v tejto veci urobila viac, Komisia žiadne návrhy na zlepšenie situácie nepredložila.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) okrem toho zdôraznil, že ryby sú tvory, ktoré vnímajú, a Federácia európskych výrobcov v oblasti akvakultúry vo svojom kódexe správania často uvádza životné podmienky rýb. Životné podmienky rýb sa čoraz viac uznávajú ako rámec pre riadenie zdravia zvierat, produktivity poľnohospodárskych podnikov a vnímania spotrebiteľov.

Prečo Komisia ignoruje upozornenia Parlamentu, Rady a odvetvia rybolovu na nedostatky v oblasti životných podmienok rýb?

Keďže existujú príklady účinných pravidiel na úrovni členských štátov, pokiaľ ide o omračovanie pred porážkou, keďže normy v oblasti dopravy sa nedodržiavajú len preto, že v niektorých prípadoch sa nevyžaduje plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí, keďže primerané umiestnenie je nevyhnutným predpokladom pre zdravie rýb a keďže všetci zainteresovaní si uvedomujú hodnotu kvalitnejšej odbornej prípravy, mieni sa Komisia zaviazať k tomu, že zavedie legislatívne požiadavky súvisiace so životnými podmienkami zvierat v akvakultúre tak, aby sa zabezpečila harmonizácia osvedčených postupov v celej Európskej únii?

Predložené: 7.1.2019

Postúpené: 9.1.2019

Termín na zodpovedanie: 16.1.2019

Posledná úprava: 9. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia