Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 57kWORD 20k
18 Ιανουαρίου 2019
O-000002/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000002/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Θέμα: Παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονται στην Αυστρία

Πέρυσι, το Αυστριακό Κοινοβούλιο εξέδωσε κανονιστική πράξη σύμφωνα με την οποία τα επιδόματα τέκνου για τους αλλοδαπούς εργαζομένους των οποίων τα τέκνα δεν διαμένουν μαζί τους στην Αυστρία πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής τους. Το μέτρο αυτό θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση, από την 1η Ιανουαρίου 2019, στα επιδόματα που καταβάλλονται για τέκνα που διαμένουν στην ανατολική Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και η Επιτροπή δεν πρέπει ανέχεται πλέον διακρίσεις που πλήττουν την ιδέα της ενότητας και της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πεποίθηση πως υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στο εσωτερικό της Ένωσης.

Απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, Marianne Thyssen, δήλωσε τα εξής: «Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προβλέπουν κοινούς κανόνες για την καταβολή οικογενειακών παροχών για τους εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι δικαιούνται τα ίδια επιδόματα τέκνων με το εντόπιο εργατικό δυναμικό, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής των παιδιών τους. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Αυστρία όσον αφορά τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της ΕΕ, εάν και όταν εγκριθούν και τεθούν σε εφαρμογή. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης εναντίον εργαζομένων λόγω ιθαγένειας.» Με βάση τα παραπάνω:

1. Γνωρίζει η Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβαν οι αυστριακές αρχές όσον αφορά τη μείωση των επιδομάτων τέκνου, και των φορολογικών πλεονεκτημάτων των αλλοδαπών εργαζομένων οι οποίοι είναι πολίτες της ΕΕ και των οποίων τα παιδιά διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, από την 1η Ιανουαρίου 2019;

2. Ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμβατότητα της νέας αυστριακής νομοθεσίας σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων τέκνου με το δίκαιο της ΕΕ;

3. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την παραβίαση των ενωσιακών δικαιωμάτων των εν λόγω εργαζομένων και των τέκνων τους;

4. Εάν η Επιτροπή σχεδιάζει να λάβει μέτρα με ποιο τρόπο σχεδιάζει να προβεί εγκαίρως σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των αυστριακών μέτρων;

Κατάθεση: 18.1.2019

Διαβίβαση: 22.1.2019

Λήξη προθεσμίας: 29.1.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου