Parlamendi esitatud küsimused
PDF 47kWORD 19k
18. jaanuar 2019
O-000002/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000002/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Teema: Austrias töötavate vanemate laste õiguste rikkumine

Eelmisel aastal võttis Austria parlament vastu normatiivakti, mille kohaselt tuleb päritoluriigi sätete alusel kohandada sellistele võõrtöötajatele makstavaid lapsehoiutoetusi, kelle lapsed ei ela koos nendega Austrias. Selle meetme tagajärjeks oleks Ida-Euroopas elavatele lastele makstavate toetuste märkimisväärne vähendamine alates 1. jaanuarist 2019. Euroopa töötajatel peavad olema võrdsed õigused, komisjon ei tohi enam aktsepteerida diskrimineerivaid meetmeid, mis mõjutavad ühtsuse ja solidaarsuse ideed Euroopa tasandil ning mis võiksid liidus tugevdada veendumusi esimese ja teise klassi kodanike olemasolu suhtes.

Selleteemalisele küsimusele vastates märkis Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen, et „Euroopa Liidu määrustes, mis käsitlevad sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist, nähakse ette perehüvitiste maksmise ühised eeskirjad töötajatele, kes töötavad teises liikmesriigis. Nende eeskirjade kohaselt on liikuvatel töötajatel õigus samasugustele lastetoetustele kui kohalikel töötajatel, olenemata nende laste elukohast. Komisjon uurib Austria võetud meetmeid seoses nende vastavusega ELi õigusele, kas ja millal need on vastu võetud ja rakendatud. Komisjon tuletab meelde, et aluslepinguga on keelatud töötajate otsene või kaudne diskrimineerimine kodakondsuse alusel. Seda silmas pidades:

1. Kas komisjon on teadlik meetmest, mille Austria ametiasutused on vastu võtnud, et vähendada alates 1. jaanuarist 2019 selliste võõrtöötajate lapsetoetusi ja üksikisiku maksusoodustusi, kes on ELi kodanikud ja kelle lapsed elavad teises liikmesriigis?

2. Mida arvab komisjon lastetoetuste indekseerimist käsitleva uue Austria õigusakti vastavusest ELi õigusele?

3. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta nimetatud töötajate ja nende laste ELi õiguste rikkumise suhtes?

4. Kui komisjon kavatseb astuda samme, siis kuidas kavatseb ta aegsasti tegutseda, võttes arvesse asjaolu, et paljud perekonnad seisavad praegu Austria meetmete tõttu silmitsi finantsraskustega?

Esitatud: 18.1.2019

Edastatud: 22.1.2019

Vastuse tähtaeg: 29.1.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 22. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika