Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 46kWORD 19k
18. tammikuuta 2019
O-000002/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000002/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Aihe: Lasten, joiden vanhemmat työskentelevät Itävallassa, oikeuksien rikkominen

Viime vuonna Itävallan parlamentti hyväksyi normatiivisen säädöksen, jonka nojalla lastenhoitoetuuksia ulkomaalaisille työntekijöille, joiden lapset eivät asu yhdessä heidän kanssaan Itävallassa, on mukautettava heidän kotimaansa säännösten mukaisesti. Tämä toimenpide vähentäisi merkittävästi Itä-Euroopassa asuville lapsille maksettavia avustuksia 1. tammikuuta 2019 lähtien. Eurooppalaisilla työntekijöillä on oltava yhtäläiset oikeudet, ja komissio ei enää saa suvaita syrjiviä toimia, jotka vaikuttavat yhtenäisyyteen ja solidaarisuuteen Euroopan tasolla ja jotka voisivat vahvistaa ajatusta siitä, että unionin sisällä on ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komission jäsen Marianne Thyssen totesi, että sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevissa Euroopan unionin asetuksissa säädetään yhteisistä säännöistä, jotka koskevat toisessa jäsenvaltiossa työskentelevien työntekijöiden perhe-etuuksien maksamista. Näiden sääntöjen mukaan liikkuvat työntekijät ovat oikeutettuja samoihin lapsilisiin kuin paikalliset työntekijät heidän lastensa asuinpaikasta riippumatta. Komissio tarkastelee Itävallan toteuttamien toimenpiteiden osalta, ovatko ne yhteensopivia EU:n lainsäädännön kanssa. Tarkastelu tehdään riippumatta siitä, onko toimenpiteet hyväksytty ja milloin ne on hyväksytty ja sovelletaanko niitä. Komissio muistuttaa, että perustamissopimuksessa kielletään työntekijöiden kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva välitön tai välillinen syrjintä. Tämän johdosta kysymme seuraavaa:

1. Onko komissio tietoinen Itävallan viranomaisten toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on vähentää 1. tammikuusta 2019 alkaen lastenhoitoetuuksia ja henkilökohtaisia tuloverohelpotuksia ulkomaisilta työntekijöiltä, jotka ovat EU:n kansalaisia ja joiden lapset asuvat toisessa jäsenvaltiossa?

2. Katsooko komissio, että lastenhoitoetuuksien indeksointia koskeva Itävallan uusi lainsäädäntö on yhteensopiva EU:n lainsäädännön kanssa?

3. Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa vastatakseen näiden työntekijöiden ja heidän lastensa EU-oikeuksien rikkomiseen?

4. Jos komissio aikoo toteuttaa toimenpiteitä, miten se aikoo edetä oikea-aikaisesti, kun otetaan huomioon, että monet perheet ovat tällä hetkellä taloudellisissa vaikeuksissa Itävallan toimenpiteiden vuoksi?

Jätetty: 18.1.2019

Välitetty: 22.1.2019

Määräaika: 29.1.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö