Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 48kWORD 19k
18 Eanáir 2019
O-000002/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000002/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Ábhar: Sáruithe ar chearta leanaí a bhfuil a dtuismitheoirí ag obair san Ostair

An bhliain seo caite, ghlac Parlaimint na hOstaire acht normatach faoinar gá liúntais cúraim leanaí d’oibrithe eachtrannacha nach bhfuil a leanaí ina gcónaí in éineacht leo san Ostair a athrú i gcomhréir le forálacha a dtíre tionscnaimh. Is éard a bheidh mar thoradh ar an mbeart seo ná laghdú suntasach ón 1 Eanáir 2019 i liúntais a íoctar do leanaí a bhfuil cónaí orthu in oirthear na hEorpa. Caithfidh cearta comhionanna a bheith ag oibrithe Eorpacha, níor chóir don Choimisiún cur suas a thuilleadh le gníomhaíochtaí idirdhealaitheacha a bhfuil tionchar acu ar an smaoineamh faoin aontacht agus dlúthpháirtíocht ar leibhéal na hEorpa agus a d’fhéadfadh an tuiscint a neartú laistigh den Aontas gurb ann do shaoránaigh den chéad ghrád agus den dara grád.

Agus ceist maidir leis an ábhar seo á freagairt ag Marianne Thyssen an Coimisinéir Eorpach um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta, Scileanna agus Soghluaisteacht Oibrithe, dúirt sí: “Le Rialacháin an Aontais Eorpaigh maidir le comhordú córas slándála sóisialta, samhlaítear rialacha coitinne i gcomhair íocaíocht sochar teaghlaigh d’oibrithe atá fostaithe i mBallstát eile. Faoi na rialacha sin, tá oibrithe soghluaiste i dteideal na liúntas leanaí céanna le hoibrithe áitiúla, gan beann ar áit chónaithe a bpáistí. Scrúdóidh an Coimisiún na bearta a ghlac an Ostair i dtaca lena gcomhoiriúnacht le dlí an Aontais Eorpaigh, cibé acu an nglacfar leo agus an gcuirfear i bhfeidhm iad agus cathain. Meabhraíonn an Coimisiún go dtoirmisctear leis an gConradh aon idirdhealú, díreach nó indíreach, in aghaidh oibrithe ar fhorais a náisiúntachta.” I bhfianaise an méid thuas:

1. An bhfuil an Coimisiún ar an eolas faoin mbeart arna ghlacadh ag údaráis na hOstaire chun sochair cúraim leanaí agus sochair cánach ioncaim phearsanta a laghdú d’oibrithe eachtracha ar saoránaigh den AE iad agus a bhfuil cónaí ar a leanaí i mBallstát eile, ón 1 Eanáir 2019?

2. Cad í barúil an Choimisiúin i dtaca le comhoiriúnacht reachtaíocht nua na hOstaire maidir le hinnéacsú ar shochair cúraim leanaí le dlí an Aontais?

3. Cad iad na bearta atá beartaithe ag an gCoimisiún a ghlacadh mar fhreagairt ar shárú chearta AE na n-oibrithe sin agus a leanaí?

4. Má tá sé ar intinn ag an gCoimisiún bearta a dhéanamh, conas mar a rachaidh sé ar aghaidh leo go tráthúil, ag cur san áireamh go bhfuil deacrachtaí airgeadais ag teannadh lena lán teaghlach faoi láthair mar thoradh ar na bearta Ostaracha?

Curtha síos: 18.1.2019

Curtha ar aghaidh: 22.1.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 29.1.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 22 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais