Interpelacje
PDF 52kWORD 17k
18 stycznia 2019
O-000002/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000002/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Przedmiot: Przypadki łamania praw dzieci, których rodzice pracują w Austrii

W zeszłym roku parlament austriacki przyjął akt normatywny stanowiący, że dodatki na opiekę nad dziećmi dla pracowników cudzoziemców, których dzieci nie mieszkają razem z nimi w Austrii, wymagają dostosowania zgodnie z przepisami kraju pochodzenia tych pracowników. Środek ten prowadziłby do znacznego obniżenia – od 1 stycznia 2019 r. – dodatków wypłacanych na dzieci zamieszkałe w Europie Wschodniej. Pracownicy europejscy muszą mieć takie same prawa, a Komisja nie może dalej tolerować działań dyskryminacyjnych, które wpływają na ideę jedności i solidarności na szczeblu europejskim i mogłyby umocnić w całej Unii przekonanie, że istnieją obywatele pierwszej i drugiej kategorii.

Odpowiadając na pytanie w tej sprawie, europejska komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen, stwierdziła, że: „Przepisy Unii Europejskiej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przewidują wspólne zasady wypłaty świadczeń rodzinnych dla pracowników zatrudnionych w innym państwie członkowskim. Zgodnie z tymi przepisami pracownicy mobilni mają prawo do takich samych zasiłków na dzieci co pracownicy lokalni, bez względu na miejsce zamieszkania ich dzieci. Komisja zbada środki podjęte przez Austrię w zakresie ich zgodności z prawem UE, jeżeli i gdy zostaną przyjęte i zastosowane. Komisja przypomina, że Traktat zakazuje wszelkich form bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność państwową”. W świetle powyższego:

1. czy Komisja jest świadoma środka przyjętego przez władze austriackie dla ograniczenia od 1 stycznia 2019 r. świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi i ulg od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku pracowników cudzoziemców, którzy są obywatelami UE i których dzieci mieszkają w innym państwie członkowskim?

2. jaka jest opinia Komisji na temat zgodności z prawem UE nowego austriackiego ustawodawstwa dotyczącego indeksacji świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi?

3. jakie działania zamierza podjąć Komisja w odpowiedzi na naruszenie praw UE przysługujących tym pracownikom i ich dzieciom?

4. jeżeli Komisja zamierza podjąć działania, w jaki sposób uczyni to w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę fakt, że wiele rodzin boryka się obecnie z trudnościami finansowymi w wyniku działań podjętych przez władze austriackie?

Przedłożone: 18.1.2019

Przekazane: 22.1.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.1.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności