Parlamentsfrågor
PDF 49kWORD 19k
18 januari 2019
O-000002/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000002/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Daniel Buda, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Cristian-Silviu Buşoi, Mihai Ţurcanu, Csaba Sógor, Siegfried Mureşan, Emil Radev, Milan Zver, Romana Tomc, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Franc Bogovič, Anna Záborská, Željana Zovko, Marek Plura, Dariusz Rosati, Tamás Deutsch, Kinga Gál, Norbert Erdős, László Tőkés, Andrea Bocskor, András Gyürk, György Schöpflin, Andor Deli, Pál Csáky, Vladimir Urutchev, Michał Boni, Lívia Járóka, Andrey Kovatchev, Asim Ademov, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Alojz Peterle, Ivica Tolić


  Angående: Överträdelser av rättigheterna för barn vars föräldrar arbetar i Österrike

Förra året antog Österrikes parlament en normativ rättsakt enligt vilken bidrag för barnomsorg för utländska arbetstagare vars barn inte bor tillsammans med dem i Österrike ska justeras i enlighet med bestämmelserna i deras ursprungsland. Denna åtgärd skulle leda till en betydande minskning från den 1 januari 2019 av ersättningar som utbetalas för barn bosatta i Östeuropa. Europeiska arbetstagare måste ha lika rättigheter. Kommissionen får inte längre tolerera diskriminerande åtgärder som inkräktar på idén om enhet och solidaritet på Europanivå och som skulle kunna stärka uppfattningen inom unionen att det finns första klassens och andra klassens medborgare.

I sitt svar på en fråga i detta ämne uppgav Marianne Thyssen, kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, följande: ”Europeiska unionens föreskrifter om samordningen av sociala trygghetssystem syftar till gemensamma regler för utbetalning av familjeförmåner för arbetstagare som är anställda i en annan medlemsstat. Enligt dessa regler har rörliga arbetstagare rätt till samma barnbidrag som lokala arbetstagare, oavsett var deras barn är bosatta. Kommissionen kommer att undersöka de åtgärder som Österrike vidtagit med avseende på deras förenlighet med EU-lagstiftningen, om och när de antas och tillämpas. Kommissionen påminner om att fördraget förbjuder varje form av direkt eller indirekt diskriminering av arbetstagare på grund av nationalitet.” Mot bakgrund av det ovanstående ställs följande frågor:

1. Är kommissionen medveten om den bestämmelse som antagits av österrikiska myndigheter om att minska barnomsorgsbidragen och de personliga inkomstskatteavdragen för utländska arbetstagare som är EU-medborgare och vars barn är bosatta i en annan medlemsstat, från den 1 januari 2019?

2. Vad anser kommissionen om förenligheten mellan den nya österrikiska lagstiftningen om indexering av barnomsorgsbidrag och EU-lagstiftningen?

3. Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta som svar på överträdelsen av EU-rättigheterna för dessa arbetstagare och för deras barn?

4. Om kommissionen planerar att vidta åtgärder, hur kommer den att gå till väga inom en rimlig tidsram, med beaktande av det faktum att många familjer för närvarande har ekonomiska svårigheter till följd av Österrikes bestämmelser?

Ingiven: 18.1.2019

Vidarebefordrad: 22.1.2019

Sista svarsdag: 29.1.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 22 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy