Парламентарен въпрос - O-000003/2019Парламентарен въпрос
O-000003/2019

Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение

Въпрос с искане за устен отговор O-000003/2019
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Danuta Maria Hübner
от името на Комисия по конституционни въпроси

Процедура : 2019/2536(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000003/2019
Внесени текстове :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Гласувания :
Приети текстове :

С оглед на последващите действия във връзка със споразумението, постигнато на 10 октомври 2016 г. между председателя на комисията по конституционни въпроси (AFCO) и докладчика Хауреги, от една страна, и словашкото председателство на Съвета и Комисията, от друга страна, в което се посочва, че „за да бъдат започнати официални преговори, е необходимо представянето на нова формулировка на предложението на ЕП“, комисията AFCO одобри и изпрати на Съвета и Комисията на 3 май 2018 г., под формата на неофициален документ, нова формулировка на предложението за регламент относно правото на Европейския парламент да предприема разследване, както е посочено в член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Тази нова формулировка, която представлява нов съчленен текст от 25 члена и се основава както на различните споразумения, така и на варианти, разработени по време на заседанията, проведени от правните служби на трите институции през 2017 г., и на доклада на Дейвид Мартин, приет през 2014 г., включително няколко изменения, имащи за цел да разсеят опасенията, отправени от Съвета и Комисията, имаше единствената амбиция и намерение да се съобрази с горепосочения ангажимент с цел започване на преговори със Съвета и Комисията, каквито така и не бяха проведени през текущия мандат. В действителност писмото на Съвета в отговор на неофициалния документ от 25 октомври 2018 г. представя официално нов списък от опасения и не оставя свобода на действие за водене на преговори, което е по-скоро обратното на идеята зад неофициалния документ – да бъдат започнати преговори.

Като се има предвид, че парламентарният мандат е към края си и всички възможности за преговори бяха изчерпани, комисията AFCO желае да изрази дълбокото си несъгласие с подходите, демонстрирани от Съвета и Комисията, които продължават да възпрепятстват, след над четири години неофициални срещи и размяна на писма и документи, провеждането на официално заседание за обсъждане на политическо равнище на възможните решения за установените проблеми. В действителност подходът на Съвета да продължава да отказва одобряването на политически мандат, който да създаде възможност за провеждане на заседания с политически характер за разрешаване на най-спорните въпроси и за изясняване дали може да бъде постигнато споразумение, представлява явна липса на лоялно сътрудничество при изпълнението на мандат, произтичащ от Договорите (член 226 от ДФЕС).

Може ли Съветът да обясни причините за това блокиране и да предостави на председателството на Съвета ясен мандат за водене на преговори с Парламента и Комисията с оглед на това да се постигне споразумение, което да позволи приключване на процедурата и установяване на подходяща правна рамка за прилагането на правото на Парламента да предприема разследване?

Внесен: 22.1.2019

Предаден: 23.1.2019

Краен срок за отговор: 13.2.2019

Последно осъвременяване: 29 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност