Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000003/2019Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000003/2019

Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000003/2019
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Danuta Maria Hübner
for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Procedure : 2019/2536(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000003/2019
Indgivne tekster :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Med henblik på at følge op på den aftale, der blev indgået den 10. oktober 2016 mellem Ramón Jáuregui, formand og ordfører for AFCO, med Kommissionen og det slovakiske formandskab for Rådet, og som fastslog, at det for at indlede officielle forhandlinger var nødvendigt at fremlægge en ny ordlyd af Europa-Parlamentets forslag, godkendte AFCO-udvalget en ny ordlyd af forslaget til forordning om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse som fastsat i artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og sendte den til Rådet og Kommissionen i form af et uofficielt dokument den 3. maj 2018. Denne nye ordlyd, der udgør en ny formuleret tekst med 25 artikler og var baseret på de forskellige aftaler og muligheder, som blev udarbejdet i 2017 under de møder, der blev afholdt af de tre institutioners juridiske tjenester, såvel som på den betænkning af David Martin, der blev vedtaget i 2014, herunder adskillige ændringer, der havde til formål at løse de problemer, som Rådet og Kommissionen havde fremført, havde som eneste ambition og hensigt at overholde ovennævnte forpligtelse med henblik på at indlede forhandlinger med Rådet og Kommissionen, som aldrig fandt sted i løbet af denne valgperiode. Rådets svarskrivelse til det uofficielle dokument af 25. oktober 2018 formaliserer en ny liste over bekymringer og efterlader reelt set ikke noget spillerum for forhandlinger, hvilket står i skarp kontrast til tanken bag det uofficielle dokument – nemlig at indlede forhandlinger.

Eftersom valgperioden er ved at udløbe, og alle forhandlingsmuligheder er udtømt, ønsker AFCO‑udvalget at give udtryk for sin dybeste uenighed med de standpunkter, som Rådet og Kommissionen har taget, og som efter mere end fire års uformelle møder og udvekslinger af skrivelser og dokumenter fortsat forhindrer et formelt møde for på politisk niveau at drøfte mulige løsninger til afklaring af de konstaterede problemer i at finde sted. Det er en klar indikation på manglende vilje til at samarbejde loyalt i forbindelse med opfyldelsen af et mandat fra traktaterne (artikel 226 i TEUF), at Rådet fortsat nægter at godkende et politisk mandat, der åbner døre for møder af politisk karakter med det formål at finde løsninger på de mest omstridte spørgsmål og sondere mulighederne for, om der kan opnås en aftale.

Kan Rådet redegøre for årsagerne til denne blokering og give formandskabet for Rådet et klart mandat til at forhandle med Parlamentet og Kommissionen med henblik på at nå frem til en aftale, der gør det muligt at afslutte proceduren og fastlægge den passende retlige ramme for gennemførelsen af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse?

Indgivet: 22.1.2019

Videresendt: 23.1.2019

Besvarelsesfrist: 13.2.2019

Seneste opdatering: 29. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik