Parlamento klausimas - O-000003/2019Parlamento klausimas
O-000003/2019

  Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000003/2019
  Tarybai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Danuta Maria Hübner
  Konstitucinių reikalų komiteto vadu

  Procedūra : 2019/2536(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000003/2019
  Pateikti tekstai :
  O-000003/2019 (B8-0019/2019)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Atsižvelgdamas į tai, kad AFCO komiteto pirmininkas ir pranešėjas R. Jáuregui su Tarybai pirmininkavusios Slovakijos ir Komisijos atstovais 2016 m. spalio 10 d. pasiekė susitarimą, kuriame nurodoma, kad tam, kad būtų pradėtos oficialios derybos, būtina pateikti naują EP pasiūlymo redakciją, AFCO komitetas ėmėsi tolesnių su tuo susijusių veiksmų – patvirtino ir 2018 m. gegužės 3 d. nusiuntė Tarybai ir Komisijai naują pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma Europos Parlamento tyrimo teisė, įtvirtinta Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 226 straipsnyje, redakciją neoficialaus dokumento forma. Ši nauja redakcija – tai naujas 25 straipsnių tekstas, parengtas remiantis įvairiais susitarimais ir galimybėmis, suformuluotomis per 2017 m. vykusius trijų institucijų teisės tarnybų susitikimus, ir 2014 m. priimtu Davido Martino pranešimu, įskaitant keletą pakeitimų, kuriais siekiama reaguoti į Tarybos ir Komisijos pareikštus susirūpinimą keliančius klausimus, ir vienintelis su šia nauja redakcija sietinas ketinimas ir tikslas buvo įgyvendinti minėtą įsipareigojimą ir pradėti derybas su Taryba ir Komisija, nes derybos šios kadencijos laikotarpiu niekada nebuvo pradėtos. Iš tiesų 2018 m. spalio 25 d. Tarybos rašte, kuriuo atsakoma į pateiktą neoficialų dokumentą, pateikiamas naujas susirūpinimą keliančių klausimų sąrašas, ir taip nepaliekama jokios veiksmų laisvės deryboms, ir tai yra kitoks rezultatas nei tas, kurio buvo siekta, nes neoficialaus dokumento pateikimo tikslas buvo sudaryti galimybes pradėti derybas.

  Atsižvelgdamas į tai, kad kadencijos terminas netrukus pasibaigs, o visos galimybės derėtis yra išnaudotos, AFCO komitetas reiškia didelį nepasitenkinimą Tarybos ir Komisijos požiūriu, nes jis ir toliau, praėjus daugiau nei ketveriems neoficialių susitikimų ir pasikeitimo laiškais bei dokumentais metams, trukdo surengti oficialų posėdį, per kurį politiniu lygmeniu būtų galima aptarti nustatytų problemų sprendimo galimybes. Iš tiesų Taryba ir toliau atsisako patvirtinti politinius įgaliojimus, kuriais remiantis būtų galima organizuoti politinio pobūdžio posėdžius siekiant išspręsti labiausiai ginčytinus klausimus ir išsiaiškinti, ar susitarimas galėtų būti pasiektas, ir tokia pozicija yra aiškus lojalaus bendradarbiavimo trūkumas vykdant Sutartyse numatytus įgaliojimus (SESV 226 straipsnis).

  Ar Taryba gali paaiškinti minėto blokavimo priežastis ir Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei suteikti aiškius įgaliojimus derėtis su Parlamentu ir Komisija siekiant susitarimo, pagal kurį būtų galima užbaigti procedūrą ir nustatyti tinkamą teisinį Europos Parlamento tyrimo teisės įgyvendinimo pagrindą?

  Pateikta: 22.1.2019

  Perduota: 23.1.2019

  Atsakyti iki: 13.2.2019

  Atnaujinta: 2019 m. sausio 29 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika