Parlamenta jautājums - O-000003/2019Parlamenta jautājums
O-000003/2019

Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām - tiesību akta priekšlikums

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000003/2019
Padomei
Reglamenta 128. pants
Danuta Maria Hübner
Konstitucionālo jautājumu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2019/2536(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000003/2019
Iesniegtie teksti :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Ņemot vērā AFCO komitejas priekšsēdētāja un referenta R. Jáuregui 2016. gada 10. oktobra vienošanos ar Padomes prezidentvalsti Slovākiju un Komisiju, kurā teikts, ka “lai uzsāktu oficiālas sarunas, ir jāiesniedz jauns EP priekšlikuma formulējums”, AFCO komiteja apstiprināja un 2018. gada 3. maijā nosūtīja Padomei un Komisijai neoficiālu dokumentu ar jaunu formulējumu priekšlikumam attiecībā uz regulu par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 226. pantā. Šī jaunā formulējuma, kas izteikts 25 pantos, pamatā ir gan dažādās vienošanās un iespējas, kuras tika izstrādātas triju iestāžu juridisko dienestu sanāksmēs 2017. gadā, gan David Martin ziņojums, kuru pieņēma 2014. gadā, tostarp vairāki grozījumi, kuru mērķis bija kliedēt Padomes un Komisijas paustās bažas, un tā vienīgais mērķis un nodoms bija ievērot iepriekš minēto apņemšanos, lai uzsāktu sarunas ar Padomi un Komisiju, kas šā sasaukuma laikā nekad netika veiktas. Padomes 2018. gada 25. oktobra atbildes vēstulē uz neoficiālo dokumentu tika izklāstīts jauns bažu saraksts, nedodot nekādas iespējas iesākt sarunas, kas ir gluži pretēji neoficiālā dokumenta mērķim — nodrošināt sarunu sākšanu.

Ņemot vērā to, ka sasaukuma periods tuvojas beigām un ir izsmeltas visas iespējas sākt sarunas, AFCO komiteja vēlas izteikt vislielāko neapmierinātību ar Padomes un Komisijas izrādīto attieksmi, kas pēc vairāk nekā četru gadu neoficiālām sanāksmēm un vēstuļu un dokumentu apmaiņas turpina nepieļaut oficiālu tikšanos, lai politiskā līmenī apspriestu iespējamos konstatēto problēmu risinājumus. Patiesībā Padome attieksme, neapstiprinot politisko mandātu, kas ļautu jautājumus apspriest politiskās sanāksmēs, lai atrisinātu visstrīdīgākos jautājumus un noskaidrotu, vai vienošanos ir iespējams panākt, nozīmē skaidru atteikšanos no lojālas sadarbības Līgumu paredzēto mandātu pildīšanā (LESD 226. pants).

Vai Padome var izskaidrot šīs bloķēšanas iemeslus un dot Padomes prezidentūrai skaidras pilnvaras risināt sarunas ar Parlamentu un Komisiju, lai panāktu vienošanos, kas ļautu pabeigt procedūru un izveidot atbilstošu tiesisko regulējumu Parlamenta izmeklēšanas tiesību īstenošanai?

Iesniegšanas datums: 22.1.2019

Nosūtīts: 23.1.2019

Termiņš atbildei: 13.2.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 29. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika