Pytanie poselskie - O-000003/2019Pytanie poselskie
O-000003/2019

Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie uprawnień śledczych Parlamentu: wniosek ustawodawczy

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000003/2019
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Danuta Maria Hübner
Komisji Spraw Konstytucyjnych

Procedura : 2019/2536(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000003/2019
Teksty złożone :
O-000003/2019 (B8-0019/2019)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W celu podjęcia działań następczych w związku z porozumieniem zawartym 10 października 2016 r. między przewodniczącą AFCO i sprawozdawcą Ramónem Jáureguim a słowacką prezydencją Rady i Komisją, w którym stwierdzono, że „w celu rozpoczęcia oficjalnych negocjacji konieczne jest przedstawienie nowego brzmienia projektu PE”, komisja AFCO przyjęła i 3 maja 2018 r. przesłała Radzie i Komisji, w formie dokumentu roboczego, nowe brzmienie wniosku dotyczącego rozporządzenia regulującego uprawnienia śledcze Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 226 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Nowy tekst złożony z 25 artykułów oparto zarówno na różnych porozumieniach i rozwiązaniach wypracowanych podczas spotkań przeprowadzonych przez służby prawne trzech instytucji w 2017 r., jak i na sprawozdaniu Davida Martina przyjętym w 2014 r. Zawarto w nim szereg zmian umożliwiających usunięcie zastrzeżeń zgłoszonych przez Radę i Komisję, a jego jedynym celem i zamiarem było dotrzymanie wspomnianego zobowiązania, aby rozpocząć negocjacje z Radą i Komisją, do których w bieżącej kadencji jeszcze nie doszło. W piśmie z 25 października z odpowiedzią na dokument roboczy Rada formułuje jednak nową listę obaw i nie pozostawia pola do negocjacji. Stoi to w całkowitej sprzeczności z zawartą w dokumencie roboczym ideą ich otwarcia.

Biorąc pod uwagę, że obecna kadencja parlamentarna dobiega końca, a wszelkie możliwości negocjacji zostały wyczerpane, komisja AFCO pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec podejścia prezentowanego przez Radę i Komisję, które po ponad czterech latach nieformalnych spotkań oraz wymiany pism i dokumentów nadal blokują oficjalne spotkanie, którego celem byłoby omówienie możliwych rozwiązań stwierdzonych problemów na szczeblu politycznym. Postawa Rady, która uporczywie odmawia zatwierdzenia mandatu politycznego otwierającego drogę do spotkań o charakterze politycznym, które umożliwiłyby rozstrzygnięcie najbardziej spornych kwestii i ustalenie, czy możliwe jest osiągnięcie porozumienia, stanowi wyraźny brak lojalnej współpracy w wykonywaniu mandatu wynikającego z traktatów (art. 226 TFUE).

Czy Rada może wyjaśnić powody tej blokady oraz udzielić prezydencji Rady jednoznacznego mandatu do negocjacji z Parlamentem i Komisją w celu osiągnięcia porozumienia umożliwiającego zakończenie procedury oraz ustanowienie odpowiednich ram prawnych dla wdrożenia uprawnień śledczych Parlamentu?

Przedłożone: 22.1.2019

Przekazane: 23.1.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 13.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności