Förfarande : 2019/2536(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000003/2019

Ingivna texter :

O-000003/2019 (B8-0019/2019)

Debatter :

PV 17/04/2019 - 25
CRE 17/04/2019 - 25

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 20k
22 januari 2019
O-000003/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000003/2019

till rådet

Artikel 128 i arbetsordningen

Danuta Maria Hübner

för utskottet för konstitutionella frågor


  Angående: Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag

 Svar i kammaren 

Den 10 oktober 2016 ingicks en överenskommelse mellan AFCO-utskottets ordförande och föredraganden Jáuregui å ena sidan, och det slovakiska rådsordförandeskapet och kommissionen, å andra sidan, enligt vilken det krävs en ny formulering av Europaparlamentets förslag för att officiella förhandlingar ska kunna inledas. För att följa upp denna överenskommelse godkände AFCO-utskottet en ny formulering av förslaget till förordning om Europaparlamentets undersökningsrätt, i enlighet med artikel 226 i fördraget och Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), och sände denna text, i form av ett icke-officiellt dokument, till rådet och kommissionen den 3 maj 2018. Denna nya formulering utgör en ny text med 25 artiklar, och bygger på både de olika överenskommelser och alternativ som togs fram under sammanträdena mellan de tre institutionernas juridiska avdelningar under 2017 och på David Martins betänkande från 2014, inklusive flera ändringar för att lösa de problem som rådet och kommissionen hade påtalat. Den nya formuleringens enda klara avsikt var att uppfylla det ovannämnda åtagandet, i syfte att inleda de förhandlingar med rådet och kommissionen som inte ägt rum under denna valperiod. I rådets skriftliga svar på AFCO-utskottets icke-officiella dokument av den 25 oktober 2018 förtecknas i själva verket en rad nya problem, och inget manöverutrymme lämnas för förhandlingar, vilket står i bjärt kontrast till tanken bakom det icke-officiella dokumentet, dvs. att inleda förhandlingar.

Eftersom valperioden närmar sig sitt slut och alla förhandlingsmöjligheter har uttömts, vill AFCO-utskottet framhålla att man bestämt tar avstånd från rådets och kommissionens attityd, vilka efter mer än fyra år av informella möten, skriftväxlingar och utbyten av handlingar fortsätter att förhindra ett formellt möte för att på politisk nivå diskutera möjliga lösningar på de problem som konstaterats. Faktum är att rådets attityd att fortsatt vägra att godkänna ett politiskt mandat som skulle öppna dörren för möten av politisk karaktär för att lösa de mest omtvistade frågorna och söka utreda om en överenskommelse skulle kunna nås, visar på en tydlig brist på lojalt samarbete när det gäller att fullgöra ett mandat som grundar sig på fördragen (artikel 226 i EUF-fördraget).

Kan rådet förklara orsakerna till denna blockering och ge sitt ordförandeskap ett tydligt mandat att förhandla med parlamentet och kommissionen, i syfte att nå en överenskommelse som skulle göra det möjligt att slutföra förfarandet och fastställa den lämpliga rättsliga ramen för genomförandet av parlamentets undersökningsrätt?

Ingiven: 22.1.2019

Vidarebefordrad: 23.1.2019

Sista svarsdag: 13.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 29 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy