Διαδικασία : 2019/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000006/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 55kWORD 20k
30 Ιανουαρίου 2019
O-000006/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000006/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Malin Björk

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Tanja Fajon, Daniele Viotti

εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Sophia in 't Veld

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Terry Reintke

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


  Θέμα: Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους, τους διεμφυλικούς και τους μεσοφυλικούς (ΛΟΑΔΜ) (2019-2023)

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σε ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επεξεργαστεί ένα πολυετές πλαίσιο πολιτικής με στόχο την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε τον κατάλογο δράσεών της για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ, επί των οποίων υπέβαλλε έκθεση σε ετήσια βάση. Αυτές οι ετήσιες εκθέσεις καταδεικνύουν σαφώς τον αντίκτυπο που είχε ο κατάλογος ως προς την αποτελεσματικότητα και την προβολή των δράσεων πολιτικής της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ. Προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η θετική εμπειρία και να ενισχυθεί περαιτέρω το έργο της Επιτροπής για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, είναι πλέον ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί μια ισχυρή και ολοκληρωμένη στρατηγική παρακολούθησης του καταλόγου των δράσεων από το 2019 και μετά.

Τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ προστατεύονται με άνισο τρόπο στην ΕΕ. Η ΕΕ εξακολουθεί να μη διαθέτει ολοκληρωμένη προστασία από τις διακρίσεις που εφαρμόζονται με βάση την ταυτότητα φύλου, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή τα χαρακτηριστικά του φύλου. Οι ενώσεις μεταξύ ατόμων ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται ούτε προστατεύονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η στείρωση αποτελεί προϋπόθεση για τη νομική αναγνώριση του φύλου σε οκτώ κράτη μέλη, ενώ σε 18 κράτη μέλη απαιτείται διάγνωση όσον αφορά την ψυχική υγεία. Σε 21 κράτη μέλη, πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις για την αναμόρφωση των γεννητικών οργάνων σε μεσοφυλικά παιδιά. Εν τω μεταξύ, ο κατάλογος των δράσεων εξακολουθεί να είναι περιορισμένος ως προς τη στόχευση και τη δέσμευση· οι καινοτόμες απαντήσεις της ΕΕ, όπως ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, δεν έχουν ενσωματωθεί.

 Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για την περαιτέρω προαγωγή των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ σε όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας όλων των οικογενειών, με γνώμονα την πρόσφατη υπόθεση Coman κ.λπ. που εκδικάστηκε από το Δικαστήριο (C-673/16);

 Είναι σύμφωνες με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ η στείρωση και/ή η διάγνωση όσον αφορά την ψυχική υγεία ως προϋποθέσεις για τη νομική αναγνώριση του φύλου σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως έχοντας υπόψη την πρόσφατη αναθεώρηση της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD-11); Προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει δράση προς αυτή την κατεύθυνση;

 Πώς θα συνεργαστεί η Επιτροπή με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προσδιορισμό στρατηγικών τομέων και την ανάπτυξη στρατηγικής για τους ΛΟΑΔΜ; Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της συνεργάζονται σε οριζόντια θέματα, όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και η υγεία ή η εκπαίδευση;

Κατάθεση: 30.1.2019

Διαβίβαση: 1.2.2019

Λήξη προθεσμίας: 8.2.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου