Menetlus : 2019/2573(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000006/2019

Esitatud tekstid :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Arutelud :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 43kWORD 19k
30. jaanuar 2019
O-000006/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000006/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Malin Björk

fraktsiooni GUE/NGL nimel

Tanja Fajon, Daniele Viotti

fraktsiooni S&D nimel

Sophia in 't Veld

fraktsiooni ALDE nimel

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

fraktsiooni PPE nimel

Terry Reintke

fraktsiooni Verts/ALE nimel


  Teema: LGBTI-inimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019-2023) tulevik

 Vastus täiskogul 

Euroopa Parlament kutsus oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsioonis komisjoni üles töötama välja mitmeaastase poliitikaraamistiku, et kaitsta LGBTI-inimeste põhiõigusi. 2015. aasta detsembris avaldas komisjon meetmete loetelu LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse edendamiseks, mille kohta ta on igal aastal aru andnud. Need aastaaruanded näitavad selgelt, millist mõju on loetelu avaldanud LGBTI-inimeste õigusi käsitlevate komisjoni poliitikameetmete tõhususele ja nähtavusele. Et kasutada ära seda positiivset kogemust ja veelgi parandada komisjoni tööd LGBTI-inimeste õiguste valdkonnas, on nüüd oluline koostada tugev ja terviklik strateegia meetmete loetelu käsitlevateks järelmeetmeteks alates 2019. aastast.

LGBTI-õigusi kaitstakse ELis ebaühtlaselt. ELis puudub endiselt igakülgne kaitse soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse või sootunnuste alusel toimuva diskrimineerimise eest. Samasooliste kooselu ei tunnustata ega kaitsta kõikides liikmesriikides. Steriliseerimine on soo õigusliku tunnustamise nõue kaheksas liikmesriigis ning 18 liikmesriiki nõuavad diagnoosi vaimse tervise kohta. 21 liikmesriigis tehakse intersooliste laste suguelundite n-ö normaalseks muutmise operatsioone. Meetmete loetelu on samas tähelepanu ja pühendumuse osas endiselt piiratud; ELi uuenduslikke lahendusi, näiteks sotsiaalõiguste sammast, ei võeta arvesse.

 Milliseid konkreetseid algatusi ja meetmeid kavandab komisjon LGBTI-inimeste õiguste edendamiseks kogu ELis, sealhulgas seoses kõigi perekondade vaba liikumisega, võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtus hiljuti menetletud kohtuasja Coman jt (C-673/16)?

 Kas steriliseerimise ja/või vaimset tervist puudutava diagnoosi nõue soo õiguslikuks tunnustamiseks mõnes ELi liikmesriigis on kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga, eriti pidades silmas rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 11. versiooni (RHK-11) hiljutist läbivaatamist? Kas komisjon kavatseb sellega seoses meetmeid võtta?

 Kuidas kavatseb komisjon teha koostööd kodanikuühiskonna organisatsioonide ja Euroopa Parlamendiga, et teha kindlaks strateegilised valdkonnad ning töötada välja LGBTI-inimeste strateegia? Kuidas kavatseb komisjon tagada, et eri peadirektoraadid teeksid koostööd selliste valdkonnaüleste teemade puhul nagu LGBTI-inimeste õigused, tervis või haridus?

Esitatud: 30.1.2019

Edastatud: 1.2.2019

Vastuse tähtaeg: 8.2.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika