Menettely : 2019/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000006/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 43kWORD 19k
30. tammikuuta 2019
O-000006/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Malin Björk

GUE/NGL-ryhmän puolesta

Tanja Fajon, Daniele Viotti

S&D-ryhmän puolesta

Sophia in 't Veld

ALDE-ryhmän puolesta

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

PPE-ryhmän puolesta

Terry Reintke

Verts/ALE-ryhmän puolesta


  Aihe: Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019-2023)

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Euroopan parlamentti hyväksyi 4. helmikuuta 2014 päätöslauselman, jossa se kehotti komissiota laatimaan monivuotisen poliittisen kehyksen hlbti-ihmisten perusoikeuksien suojelemiseksi. Komissio julkaisi joulukuussa 2015 luettelon toimista hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämiseksi. Tämän jälkeen se on raportoinut edistymisestä vuosittain. Näistä vuotuisista kertomuksista käy selkeästi esiin se, miten luettelo on vaikuttanut hlbti-ihmisten oikeuksia koskevien komission toimien tehokkuuteen ja näkyvyyteen. Jotta voitaisiin hyödyntää näitä myönteisiä kokemuksia ja tehostaa edelleen hlbti-ihmisten oikeuksia koskevaa komission työtä, on erittäin tärkeää, että laaditaan luja ja kattava toimien luetteloa koskeva seurantastrategia vuodesta 2019 eteenpäin.

Hlbti-ihmisten oikeuksien suojelussa on eroja jäsenvaltioiden välillä. EU:ssa ei edelleenkään ole kattavaa suojelua sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai seksuaalisiin ominaisuuksiin perustuvalta syrjinnältä. Samaa sukupuolta olevien liittoja ei tunnusteta tai suojella kaikissa jäsenvaltioissa. Kahdeksassa jäsenvaltiossa sukupuolen oikeudelliselle vahvistamiselle on edellytyksenä sterilisaatio, ja 18 jäsenvaltiossa tähän vaaditaan mielenterveyden diagnoosi. Intersukupuolisille lapsille tehdään sukupuolen ”korjaava” leikkaus 21 jäsenvaltiossa. Toimien luettelon painotukset ja sitoumukset ovat kuitenkin heikohkoja, eikä siihen ole sisällytetty unionin innovatiivisia vastauksia, kuten sosiaalisten oikeuksien pilaria.

 Mitä käytännön aloitteita ja toimia komissio kaavailee edistääkseen hlbti-ihmisten oikeuksia eri puolilla EU:ta, mukaan lukien kaikkien perheiden vapaa liikkuvuus ottaen huomioon unionin tuomioistuimessa äskettäin käsitellyn asian Coman ym. (C-673/16)?

 Onko joidenkin jäsenvaltioiden vaatimus sterilisaatiosta tai mielenterveyden diagnoosista sukupuolen oikeudelliseksi vahvistamiseksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukainen, erityisesti kun otetaan huomioon kansainvälisen tautiluokituksen 11. tarkistus (ICD-11)? Kaavaileeko komissio tähän liittyviä toimia?

 Miten komissio työskentelee kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja Euroopan parlamentin kanssa strategisten alojen kartoittamiseksi ja hlbti-ihmisiä koskevan strategian laatimiseksi? Miten komissio varmistaa, että sen eri pääosastot tekevät yhteistyötä monialaisissa kysymyksissä, kuten hlbti-ihmisten oikeuksia, terveyttä tai koulutusta koskevissa kysymyksissä?

Jätetty: 30.1.2019

Välitetty: 1.2.2019

Määräaika: 8.2.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö