Förfarande : 2019/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000006/2019

Ingivna texter :

O-000006/2019 (B8-0014/2019)

Debatter :

PV 12/02/2019 - 23
CRE 12/02/2019 - 23

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 19k
30 januari 2019
O-000006/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000006/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Malin Björk

för GUE/NGL-gruppen

Tanja Fajon, Daniele Viotti

för S&D-gruppen

Sophia in 't Veld

för ALDE-gruppen

Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen

för PPE-gruppen

Terry Reintke

för Verts/ALE-gruppen


  Angående: Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)

 Svar i kammaren 

I en resolution av den 4 februari 2014 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att utarbeta en flerårig politisk ram för att skydda hbti-personers grundläggande rättigheter. I december 2015 offentliggjorde kommissionen sin handlingsplan för ökad jämställdhet för hbti-personer, som den sedan har rapporterat om årligen. Dessa årsrapporter visar tydligt hur handlingsplanen har bidragit till att göra kommissionens politiska åtgärder avseende hbti-personers rättigheter effektivare och synligare. För att bygga vidare på denna positiva erfarenhet och ytterligare förbättra kommissionens arbete avseende hbti-personers rättigheter måste man nu säkerställa en kraftfull och heltäckande strategi för att följa upp handlingsplanen från och med 2019.

Skyddet av hbti-personers rättigheter varierar i EU. EU saknar fortfarande ett heltäckande skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet, sexuell läggning eller könsegenskaper. Samkönade partnerskap är inte erkända eller skyddade i alla medlemsstater. I 8 medlemsstater är sterilisering ett krav för juridiskt erkännande av kön, och 18 medlemsstater kräver en diagnos avseende den psykiska hälsan. I 21 medlemsstater utförs ”könsnormaliserande” kirurgiska ingrepp på intersexuella barn. Handlingsplanen är dock fortfarande begränsad i fokus och engagemang. Innovativa insatser från EU:s sida, såsom pelaren för sociala rättigheter, har inte integrerats.

 Vilka konkreta initiativ och åtgärder planerar kommissionen för att ytterligare främja hbti-rättigheter i hela EU, inbegripet avseende den fria rörligheten för alla familjer mot bakgrund av målet Coman m.fl. som nyligen prövades av EU-domstolen (C-673/16)?

 Är kravet på sterilisering och/eller diagnos avseende den psykiska hälsan vid juridiskt erkännande av kön i vissa EU-medlemsstater i linje med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, särskilt med tanke på den nyligen genomförda översynen av ICD-11? Avser kommissionen att vidta åtgärder i detta avseende?

 Hur kommer kommissionen att samarbeta med organisationer i det civila samhället och Europaparlamentet för att kartlägga strategiska områden och utarbeta en hbti-strategi? Hur kommer kommissionen att se till att dess olika generaldirektorat samarbetar i övergripande frågor, såsom hbti-personers rättigheter och hälsa eller utbildning?

Ingiven: 30.1.2019

Vidarebefordrad: 1.2.2019

Sista svarsdag: 8.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy