Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 48kWORD 19k
31 Ιανουαρίου 2019
O-000009/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000009/2019

προς το Συμβούλιο

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων


  Θέμα: Πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία

Μετά την έκκληση του Κοινοβουλίου στο ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία – πέραν των δεσμεύσεων που όρισε η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία της 26ης Ιανουαρίου 2017 – η Επιτροπή δημοσίευσε τελικά την ανακοίνωσή της σχετικά με ένα πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία στις 16 Ιανουαρίου 2018.

1. Ποιες πληροφορίες θεωρεί το Συμβούλιο ότι είναι προαπαιτούμενες προκειμένου να αξιολογηθεί πόσο αποτελεσματικά και αποδοτικά υλοποιείται η κυκλική οικονομία; Ποιες πληροφορίες θεωρεί ότι απαιτούνται προκειμένου να εκτιμηθεί η αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων; Είναι το Συμβούλιο πεπεισμένο ότι οι δείκτες που έχουν οριστεί από την Επιτροπή μπορούν να μετρήσουν πραγματικά την κυκλικότητα και την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία, και να δώσουν προτεραιότητα στις αλυσίδες στρατηγικής αξίας και στη διατήρηση αξίας; Αν όχι, ποιους δείκτες θεωρούν σχετικούς τα κράτη μέλη;

2. Πώς παρακολουθούν τα διάφορα κράτη μέλη την πρόοδο προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους κυκλική οικονομία;

3. Πώς σκοπεύει το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στις ενέργειες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και τους συμφεροντούχους κατά τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία;

4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να δώσει συνέχεια στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής;

5. Ποιος ήταν ο ρόλος των κρατών μελών στην κατάρτιση της ανακοίνωσης;

Κατάθεση: 31.1.2019

Διαβίβαση: 1.2.2019

Λήξη προθεσμίας: 22.2.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου