Parlamentné otázky
PDF 44kWORD 19k
31. januára 2019
O-000009/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000009/2019

Rade

článok 128 rokovacieho poriadku

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec: Rámec monitorovania obehového hospodárstva

V nadväznosti na výzvu Parlamentu v jeho uznesení z 9. júla 2015 o efektívnom využívaní zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu, ako aj na záväzky, ktoré Komisia stanovila v svojom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo 26. januára 2017, Komisia nakoniec 16. januára 2018 zverejnila oznámenie o rámci monitorovania obehového hospodárstva.

1. Aké informácie považuje Rada za nevyhnutné na posúdenie účinnosti a efektívnosti vykonávania  obehového hospodárstva? Ktoré informácie sú podľa nej potrebné na posúdenie zvýšenia účinnosti využívania zdrojov? Je Rada presvedčená, že pomocou ukazovateľov stanovených Komisiou možno skutočne zmerať obehovosť a pokrok pri dosahovaní cieľov akčného plánu pre obehové hospodárstvo a uprednostniť strategické hodnotové reťazce a zachovanie hodnoty? Ak nie, aké ukazovatele považujú členské štáty za dôležité?

2. Ako jednotlivé členské štáty monitorujú pokrok smerom k obehovému hospodárstvu efektívne využívajúcemu zdroje?

3. Ako mieni Rada nadviazať na opatrenia prijaté členskými štátmi a zainteresovanými stranami pri prechode na obehové hospodárstvo?

4. Aké konkrétne opatrenia plánuje predsedníctvo Rady prijať v nadväznosti na uvedené oznámenie Komisie?

5. Akú úlohu zohrali členské štáty pri vypracovaní tohto oznámenia?

Predložené: 31.1.2019

Postúpené: 1.2.2019

Termín na zodpovedanie: 22.2.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia