Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 18k
31 Eanáir 2019
O-000010/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000010/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


  Ábhar: Creat Faireacháin don Gheilleagar Ciorclach

Sa bhreis ar an nglao ón bParlaimint ina rún an 9 Iúil 2015 maidir le héifeachtúlacht acmhainní: ag bogadh i dtreo geilleagar ciorclach – le cois na ngealltanas a leag an Coimisiún amach ina Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach an 26 Eanáir 2017 – d’fhoilsigh an Coimisiún ar deireadh, an 16 Eanáir 2018, a theachtaireacht maidir le creat faireacháin don gheilleagar ciorclach.

1. Conas a chumhdófar leis na táscairí arna moladh réimse iomlán chuspóirí agus bhearta nithiúla an Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach? Cén chaoi a mbeidh sé indéanta, a bhuí leis an gcreat, tomhas, faireachán agus fíorú a dhéanamh ar rath nithiúil bheartais AE um an ngeilleagar ciorclach, go háirithe maidir leis na bearta atá liostaithe sa roinn a bhaineann le táirgeacht agus tomhaltas agus i dtéarmaí luachshlabhraí straitéiseacha agus luach-choinneála?

2. Cad atá beartaithe ag an gCoimisiún chun struchtúr a chur ar an bhfaisnéis a bhaileofar tríd an gcreat faireacháin chun faireachán, tuairisciú agus athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn na mBallstát i dtreo Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe a bhaint amach – go háirithe SDG 12 agus a spriocanna agus maidir le fás eacnamaíoch agus úsáid acmhainní a dhíchlúpláil?

3. An bhféadfadh an Coimisiún a shoiléiriú conas a dhéanfaidh sé an t-idirphlé idir na Ballstáit, an Pharlaimint agus geallsealbhóirí ábhartha a struchtúrú chun an creat faireacháin a fhorbairt ar bhonn leanúnach agus a fheabhsú?

4. Cén tráthchlár atá beartaithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar na táscairí atá cheana ann agus chun táscairí nua a bhunú, amhail maidir le tionchar an tomhaltais agus maidir le réimsí áirithe amhail dramhbhia agus soláthar poiblí glas?

5. Cad atá déanta ag an gCoimisiún chun obair leantach a dhéanamh ar na moltaí óna Ardán Eorpach um Éifeachtúlacht Acmhainní, lena n-áirítear maidir le spriocanna uaillmhianacha inchreidte chun táirgiúlacht acmhainní iomlán gheilleagar AE a fheabhsú, agus cad iad na céimeanna a dhéanfaidh sé amach anseo?

6. An féidir leis a mhíniú conas a chomhlánóidh an creat faireacháin obair anailíseach an scórchláir éifeachtúlachta acmhainní agus an scórchláir amhábhar? Conas a dhéanfar na táscairí sin, lena n-áirítear an príomhtháscaire i ndáil le héifeachtúlacht acmhainní, a chomhtháthú sa chreat faireacháin?

Curtha síos: 31.1.2019

Curtha ar aghaidh: 4.2.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 11.2.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais