Interpelacje
PDF 49kWORD 19k
31 stycznia 2019
O-000010/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000010/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot: Ramy monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym

W następstwie apelu Parlamentu wyrażonego w rezolucji z 9 lipca 2015 r. w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym, oprócz zobowiązań podjętych przez Komisję w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym z 26 stycznia 2017 r., Komisja ostatecznie wydała 16 stycznia 2018 r. komunikat dotyczący ram monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

1. W jaki sposób zaproponowane wskaźniki obejmują pełen zakres celów wyznaczonych w planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz podejmowanych w ramach tego planu konkretnych działań? W jaki sposób przyjęte ramy pozwolą mierzyć, monitorować i weryfikować faktyczne osiągnięcia strategii politycznych UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w szczególności w odniesieniu do działań wymienionych w sekcji produkcji i konsumpcji oraz w zakresie strategicznych łańcuchów wartości i utrzymania wartości?

2. W jaki sposób Komisja planuje porządkować informacje gromadzone za pośrednictwem ram monitorowania, tak aby prowadzić kontrolę i dokonywać przeglądu postępów, a także przedstawiać odnośne sprawozdania w zakresie realizacji przez państwa członkowskie celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ, w szczególności celu zrównoważonego rozwoju nr 12 i powiązanych z nim założeń, oraz w zakresie oddzielenia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów?

3. Czy Komisja może doprecyzować, w jaki sposób uporządkuje dialog z państwami członkowskimi, Parlamentem i odpowiednimi zainteresowanymi stronami w celu ciągłego rozwijania i ulepszania ram monitorowania?

4. Jaki jest planowany harmonogram przeglądu obowiązujących wskaźników i ustalenia nowych, takich jak wskaźniki dotyczące skutków konsumpcji lub wskaźniki dla obszarów szczególnych, np. dotyczące marnowania żywności i zielonych zamówień publicznych?

5. Jakie działania podjęła Komisja, aby zastosować się do zaleceń Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania Zasobami, w tym zalecenia dotyczącego ustalenia ambitnych, wiarygodnych celów ukierunkowanych na zwiększenie ogólnej produktywności zasobów w gospodarce UE, a także jakie kroki podejmie w przyszłości?

6. Czy może wyjaśnić, w jaki sposób ramy monitorowania będą uzupełniać analizy zawarte w tablicy wyników dotyczących zasoboszczędności i tablicy wyników dotyczących surowców? W jaki sposób przyjęte wskaźniki, w tym główny wskaźnik efektywnego gospodarowania zasobami, zostaną włączone w ramy monitorowania?

Przedłożone: 31.1.2019

Przekazane: 4.2.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 11.2.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności