Parlamentsfrågor
PDF 42kWORD 19k
31 januari 2019
O-000010/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000010/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Karl-Heinz Florenz, Simona Bonafè, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående: En övervakningsram för den cirkulära ekonomin

Med anledning av parlamentets uppmaning i sin resolution av den 9 juli 2015 om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle – liksom de åtaganden som kommissionen gjorde i sin handlingsplan för den cirkulära ekonomin av den 26 januari 2017 – offentliggjorde kommissionen till slut den 16 januari 2018 sitt meddelande om en övervakningsram för den cirkulära ekonomin.

1. Hur täcker de föreslagna indikatorerna alla olika mål och konkreta åtgärder i handlingsplanen för den cirkulära ekonomin? Hur kommer ramen att mäta, övervaka och kontrollera vilken framgång EU:s politik för en cirkulär ekonomi verkligen har, i synnerhet de åtgärder som anges under avsnittet om produktion och konsumtion samt i fråga om strategiska värdekedjor och bibehållandet av värdet?

2. Hur planerar kommissionen att strukturera de uppgifter som samlas in genom övervakningsramen för att övervaka, rapportera och bedöma framstegen mot medlemsstaternas uppnående av FN:s mål för hållbar utveckling, särskilt mål 12 för hållbar utveckling och dess delmål, och när det gäller att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning?

3. Kan kommissionen förtydliga hur den kommer att strukturera dialogen med medlemsstaterna, parlamentet och berörda aktörer för att vidareutveckla och förbättra övervakningsramen?

4. Vad är den planerade tidsramen för att se över de befintliga indikatorerna och ta fram nya, exempelvis om effekterna av konsumtion och för specifika områden såsom livsmedelssvinn och miljöanpassad offentlig upphandling?

5. Vad har kommissionen gjort för att följa upp rekommendationerna från sin plattform för ett resurseffektivt Europa, inbegripet fastställandet av ambitiösa och trovärdiga mål för att förbättra den övergripande resursproduktiviteten i EU:s ekonomi, och vilka åtgärder kommer den att vidta i framtiden?

6. Kan kommissionen förklara hur övervakningsramen kommer att komplettera det analytiska arbetet i resultattavlorna för resurseffektivitet och råvaror? Hur kommer dessa indikatorer, inbegripet huvudindikatorn för resurseffektivitet, att integreras i övervakningsramen?

Ingiven: 31.1.2019

Vidarebefordrad: 4.2.2019

Sista svarsdag: 11.2.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy