Парламентарни въпроси
PDF 49kWORD 20k
6 февруари 2019 г.
O-000011/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000011/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните


  Относно: Значението на градската и екологичната инфраструктура: 2020 година - Европейска година на "по-зелените" градове

„2020 година – Европейска година на „по-зелените“ градове“ е инициатива на платформа на европейски НПО, обединяваща организации, работещи в областта на правата на децата, хората с увреждания и възрастните хора, организации на страдащите от алергии и астма, спортни организации, групи за опазване на околната среда и граждански организации. Целта ѝ е да подчертае факта, че интегрирането на природата в градовете и озеленяването на нашите квартали е един от най-съществените недостатъчно използвани инструменти, с които разполагаме за повишаване на качеството на живот на европейските граждани, за увеличаване на количеството и качеството на научните изследвания и на иновациите, за насърчаване на гражданите да действат и подобряват своите собствени квартали, за създаване на култура на ценене на зелените пространства, за увеличаване на броя на проектите за екологична инфраструктура, за свързване на съществуващите инициативи и за споделяне на най-добри практики в държавите членки, за създаване на пътна карта за екологизиране на европейските градове до 2030 г. и в крайна сметка за свързване на всички съществуващи инициативи в областта на екологичната инфраструктура, за обмен на най-добри практики и за ускоряване на изпълнението на цялостната програма на местно, национално и европейско равнище.

Екологичната инфраструктура би могла да бъде прост и икономически ефективен отговор на много от предизвикателствата на градската среда, като екстремните метеорологични условия, предизвикателствата пред биологичното разнообразие, задържането на CO2, замърсяването и рисковете за здравето.

 Предвижда ли Комисията да обяви или да подкрепи обявяването на 2020 г. за тематична година за „по-зелени“ градове, която да привлече вниманието към значението на екологичната инфраструктура в градската среда?

 Как улеснява понастоящем Комисията обмена на най-добри и иновативни практики между държавите членки и градовете във връзка с озеленяването на градската среда? Счита ли Комисията, че има възможност за повече сътрудничество в това отношение?

Внесен: 6.2.2019

Предаден: 8.2.2019

Краен срок за отговор: 15.2.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност