Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 17k
6 Feabhra 2019
O-000011/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000011/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi

thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


  Ábhar: Tábhacht an bhonneagair uirbigh agus ghlais - Bliain Eorpach na gCathracha Níos Glaise 2020

Is tionscnamh de chuid ardán ENRanna Eorpacha í ‘Bliain Eorpach na gCathracha Níos Glaise’ ina bhfuil eagraíochtaí a chumhdaíonn saincheisteanna ó chearta leanaí, daoine faoi mhíchumas agus daoine scothaosta go daoine a mbíonn ailléirge ag cur orthu agus a mbíonn asma orthu, eagraíochtaí spóirt, grúpaí comhshaoil agus eagraíochtaí saoránach. Is é is aidhm dó béim a leagan ar an bhfíoras gur ceann de na uirlisí is lú a úsáidtear ach is mó atá ar fáil dúinn é an nádúr a thabhairt isteach i gcathracha agus ár gcomharsanachtaí a dhéanamh níos glaise chun caighdeán saoil shaoránaigh na hEorpa a fheabhsú, chun cainníocht agus cáilíocht an taighde agus na forbartha ar nuálaíochtaí nua a mhéadú, chun saoránaigh a spreagadh chun gníomhú agus chun a gcuid comharsanachtaí a fheabhsú, chun cultúr tuisceana a chruthú maidir le spáis ghlasa, chun líon na dtionscadal bonneagair ghlais a mhéadú, chun tionscnaimh atá ann cheana a nascadh agus chun dea-chleachtais a chomhroinnt i measc na mBallstát, chun treochlár chun cathracha Eorpach a ghlasú roimh 2030 a chruthú agus, ar deireadh, chun na tionscnaimh uile i réimse an bhonneagair ghlais a nascadh, dea-chleachtais a chomhroinnt agus móiminteam a chruthú don chlár foriomlán ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

D’fhéadfadh bonneagar glas aghaidh a thabhairt, ar bhealach simplí agus costéifeachtach, ar mhórán de na dúshláin a bhaineann le timpeallachtaí uirbeacha, amhail adhaimsir, dúshláin roimh an mbithéagsúlacht, coinneáil CO2, truailliú agus rioscaí sláinte.

 An bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún bliain théamach maidir le cathracha níos glaise in 2020 a chruthú, nó tacú lena cruthú, ar bliain í a tharraingeodh aird ar thábhacht an bhonneagair ghlais i dtimpeallachtaí uirbeacha?

 Conas atá éascú á dhéanamh ag an gCoimisiún faoi láthair ar mhalartú dea-chleachtas agus cleachtas nuálach idir na Ballstáit agus cathracha maidir le timpeallachtaí uirbeacha a ghlasú? An measann sé go bhféadfadh níos mó comhair a bheith ann i ndáil leis sin?

Curtha síos: 6.2.2019

Curtha ar aghaidh: 8.2.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 15.2.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais