Parlementaire vraag - O-000013/2019Parlementaire vraag
O-000013/2019

Genoommodificatie in de menselijke kiembaan

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000013/2019
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Miroslav Mikolášik, Peter Liese
namens de PPE-Fractie

Procedure : 2019/2568(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000013/2019
Ingediende teksten :
O-000013/2019 (B8-0012/2019)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De snelle ontwikkeling van technologieën voor genoombewerking (genome editing), met name CRISPR/Cas9, heeft gezorgd voor aanzienlijke vooruitgang met betrekking tot het begrijpen en aanpakken van ernstige medische aandoeningen. Maar hoewel somatische gentherapie stilaan de fase van klinische proeven bereikt, en dus aan strenge en verantwoordelijke translatiecriteria gebonden is, is voor genoombewerking in de menselijke kiembaan een dubbelzinnige interpretatie mogelijk van het internationaal erkend verbod op modificatie van de menselijke kiembaan.

Tijdens de recente tweede internationale top over menselijke genoombewerking, die van 27 tot 29 november 2018 in Hongkong werd gehouden, kondigde de Chinese onderzoeker He Jianuki onverwachts aan dat hij voor een eerste klinische toepassing van genoombewerking in de kiembaan had gezorgd, die tot de geboorte van twee baby's had geleid. Hoewel dit niet geverifieerd kon worden, was het in ieder geval uiterst onjuist en onethisch, wat ondubbelzinnig door de wetenschappelijke gemeenschap werd bevestigd.

Genoombewerking in de kiembaan van embryo's en gameten kan ernstige schadelijke effecten met zich meebrengen, niet enkel voor het individu in kwestie, maar ook voor nakomelingen. Erfelijke genetische veranderingen zouden op die manier tot wijzigingen in alle toekomstige generaties leiden. Bovendien ondermijnt deze procedure de menselijke waardigheid. Het verbod op genetische modificatie van de kiembaan is verankerd in internationale overeenkomsten zoals de Universele Verklaring over het menselijk genoom en de mensenrechten en het Verdrag van Oviedo, alsook in het EU-recht.[1]

Kan de Commissie in het licht van het bovenstaande antwoord geven op de volgende vragen:

1. Is de Commissie zich bewust van de dringende noodzaak om de ethische en juridische gevolgen van genoommodificatie in de menselijke kiembaan aan te pakken, met het oog op de veiligheid van kinderen en toekomstige generatie, en om een dienovereenkomstig mondiaal verbod op het wijzigen van het menselijke genoom te ondersteunen om onethische experimenten op mensen te voorkomen?

2. Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om bredere publieke betrokkenheid en debat te stimuleren op basis van een juiste interpretatie van de wetenschappelijke vooruitgang in een maatschappelijk kader?

Ingediend: 7.2.2019

Doorgezonden: 11.2.2019

Uiterste datum beantwoording: 18.2.2019

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019
Juridische mededeling - Privacybeleid