Pytanie poselskie - O-000013/2019Pytanie poselskie
O-000013/2019

Modyfikacja genomu ludzkiego linii germinalnej

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000013/2019
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Miroslav Mikolášik, Peter Liese
w imieniu grupy PPE

Procedura : 2019/2568(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000013/2019
Teksty złożone :
O-000013/2019 (B8-0012/2019)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Rozwój szybko rozwijających się technologii edycji genomu, w szczególności CRISPR/Cas9, przyniósł znaczący postęp w rozumieniu poważnych chorób i ich leczeniu. Jednakże, podczas gdy edycja genomu linii somatycznej przechodzi do fazy badań klinicznych w oparciu o rygorystyczne i odpowiedzialne kryteria translacji, edycja genomu linii germinalnej może prowadzić do niejednoznacznej interpretacji międzynarodowego zakazu modyfikacji genomu ludzkiego linii germinalnej.

Podczas ostatniego Drugiego Międzynarodowego Szczytu Edycji Genomu Człowieka, który odbył się w Hongkongu w dniach 27–29 listopada 2018 r. nieoczekiwanie pierwsze kliniczne wykorzystanie edycji genomu zarodkowego ogłosił chiński badacz He Jiankui, który twierdził, że w jego wyniku narodziło się dwoje dzieci. Chociaż twierdzenie to nie zostało zweryfikowane, takie zdarzenie jest głęboko błędne i nieetyczne, co w pełni potwierdziło międzynarodowe środowisko naukowe.

Edycja genomu linii germinalnej zarodków i gamet stwarza poważne ryzyko niezamierzonych szkodliwych skutków, nie tylko dla jednostki, ale również dla jej potomków. W ten sposób dziedziczne zmiany genetyczne doprowadziłyby do zmian we wszystkich przyszłych pokoleniach. Ponadto procedura ta poważnie narusza godność ludzką. Zakaz modyfikacji genomu linii germinalnej jest zakotwiczony w umowach międzynarodowych, takich jak Powszechna deklaracja w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka oraz Konwencja z Oviedo, a także w prawie UE[1].

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniami:

1. Czy Komisja jest świadoma pilnej potrzeby zajęcia się etycznymi i prawnymi konsekwencjami modyfikacji ludzkiego genomu linii germinalnej dla bezpieczeństwa dzieci i przyszłych pokoleń oraz wspierania, odpowiednio, globalnego zakazu modyfikacji ludzkiego genomu w celu zapobieżenia nieetycznym eksperymentom z ludźmi?

2. Jakie środki Komisja zamierza podjąć w celu wspierania szerszego zaangażowania społecznego i debaty opartej na właściwej interpretacji postępu naukowego w kontekście społecznym?

Przedłożone: 7.2.2019

Przekazane: 11.2.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności