Parlamentsfråga - O-000013/2019Parlamentsfråga
O-000013/2019

Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller

Fråga för muntligt besvarande O-000013/2019
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Miroslav Mikolášik, Peter Liese
för PPE-gruppen

Förfarande : 2019/2568(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000013/2019
Ingivna texter :
O-000013/2019 (B8-0012/2019)
Omröstningar :
Antagna texter :

Utvecklingen av genredigeringsteknik som går snabbt framåt, särskilt CRISPR/Cas9, har medfört stora framsteg när det gäller att förstå och åtgärda allvarliga medicinska tillstånd. Men medan somatisk genredigering utvecklas i riktning mot sin kliniska prövningsfas enligt rigorösa och ansvarsfulla överbryggande kriterier kan genredigering av könscellers arvsmassa ge upphov till en tvetydig tolkning av det internationellt erkända förbudet mot modifiering av arvsmassan i mänskliga könsceller.

Vid det andra internationella toppmötet om mänsklig genredigering, som hölls i Hong Kong den 27–29 November 2018, rapporterade den kinesiske forskaren He Jiankui oväntat om den första kliniska användningen av genredigering av könscellers arvsmassa och hävdade att detta gett upphov till två födslar. Även om påståendet inte har kunnat bekräftas var det under alla omständigheter mycket klandervärt och oetiskt, vilket bekräftats av hela det internationella forskarsamhället.

Genredigering av arvsmassan hos embryon och könsceller medför allvarliga risker för oavsiktliga skadliga konsekvenser, inte bara för den enskilde utan även för dennes avkommor. Ärftliga genetiska förändringar skulle på så vis leda till förändringar av alla framtida generationer. Denna metod undergräver dessutom allvarligt människans värdighet. Förbudet mot genmodifiering av könscellers arvsmassa är förankrat i internationella avtal, såsom den universella deklarationen om humangenomet och Oviedokonventionen, och även i EU-rätten[1].

Mot bakgrund av ovanstående ombedes kommissionen svara på följande frågor:

1. Är kommissionen medveten om att det finns ett akut behov av att ta itu med de etiska och rättsliga följderna av genmodifiering av mänskliga könsceller för barnens och de framtida generationernas säkerhet och att därför ställa sig bakom ett globalt förbud mot modifiering av den mänskliga arvsmassan för att förhindra oetisk experimentering med människor?

2. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att främja större delaktighet från allmänhetens sida och en bredare offentlig debatt om en korrekt tolkning av vetenskapliga framsteg i en social kontext?

Ingiven: 7.2.2019

Vidarebefordrad: 11.2.2019

Sista svarsdag: 18.2.2019

Senaste uppdatering: 8 februari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy