Διαδικασία : 2018/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000015/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 46kWORD 20k
11 Φεβρουαρίου 2019
O-000015/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000015/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Claude Moraes

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


  Θέμα: Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της. Οι πρόσφατες δολοφονίες δημοσιογράφων, που πραγματοποιούσαν έρευνες, σόκαραν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και λειτούργησαν αποθαρρυντικά για τους δημοσιογράφους εντός ΕΕ. Λαμβανομένων των  παραπάνω υπόψη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), τον Ιούνιο του 2018 συστάθηκε μια ομάδα παρακολούθησης του κράτους δικαίου με τη γενική εντολή να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και να επιλαμβάνεται συγκεκριμένων καταστάσεων, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία. Στη διάρκεια των δραστηριοτήτων της η εν λόγω ομάδα παρακολούθησης εντόπισε αρκετές οριζόντιες ελλείψεις  που απειλούν να αποδυναμώσουν το κράτους δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος σε ορισμένα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο ζητεί να μάθει ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει η Επιτροπή και σε ποιο χρονικό πλαίσιο, όσον αφορά τα εξής:

 την παρακολούθηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη σχετικά με τις παραβιάσεις της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ασφάλεια των δημοσιογράφων, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων «χρυσής βίζας για επενδυτές» στην απόκτηση της ιθαγένειας της Ένωσης·

 μια πιο προορατική συμμετοχή των οργανισμών της ΕΕ στις έρευνες που διεξάγονται στα κράτη μέλη, όπως είναι η προορατική συγκρότηση κοινών ομάδων έρευνας·

 την υποβολή πρότασης για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, εν ευθέτω χρόνω, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016[1] και της 14ης Νοεμβρίου 2018[2].

Κατάθεση: 11.2.2019

Διαβίβαση: 13.2.2019

Λήξη προθεσμίας: 20.2.2019

[1]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα — ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.

[2]  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάγκη θέσπισης ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα — Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0456.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου