Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000015/2019Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000015/2019

  Η κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000015/2019
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Claude Moraes
  εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

  Διαδικασία : 2018/2965(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000015/2019
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000015/2019 (B8-0017/2019)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της. Οι πρόσφατες δολοφονίες δημοσιογράφων, που πραγματοποιούσαν έρευνες, σόκαραν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και λειτούργησαν αποθαρρυντικά για τους δημοσιογράφους εντός ΕΕ. Λαμβανομένων των  παραπάνω υπόψη και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), τον Ιούνιο του 2018 συστάθηκε μια ομάδα παρακολούθησης του κράτους δικαίου με τη γενική εντολή να παρακολουθεί την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ και να επιλαμβάνεται συγκεκριμένων καταστάσεων, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία. Στη διάρκεια των δραστηριοτήτων της η εν λόγω ομάδα παρακολούθησης εντόπισε αρκετές οριζόντιες ελλείψεις  που απειλούν να αποδυναμώσουν το κράτους δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος σε ορισμένα κράτη μέλη.

  Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο ζητεί να μάθει ποια μέτρα θα μπορούσε να λάβει η Επιτροπή και σε ποιο χρονικό πλαίσιο, όσον αφορά τα εξής:

   την παρακολούθηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη σχετικά με τις παραβιάσεις της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ασφάλεια των δημοσιογράφων, την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων «χρυσής βίζας για επενδυτές» στην απόκτηση της ιθαγένειας της Ένωσης·

   μια πιο προορατική συμμετοχή των οργανισμών της ΕΕ στις έρευνες που διεξάγονται στα κράτη μέλη, όπως είναι η προορατική συγκρότηση κοινών ομάδων έρευνας·

   την υποβολή πρότασης για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, εν ευθέτω χρόνω, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016[1] και της 14ης Νοεμβρίου 2018[2].

  Κατάθεση: 11.2.2019

  Διαβίβαση: 13.2.2019

  Λήξη προθεσμίας: 20.2.2019

  Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβρουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου