Förfarande : 2018/2965(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000015/2019

Ingivna texter :

O-000015/2019 (B8-0017/2019)

Debatter :

PV 25/03/2019 - 14
CRE 25/03/2019 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 49kWORD 21k
11 februari 2019
O-000015/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000015/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Claude Moraes

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


  Angående: Situationen för rättsstaten och kampen mot korruption i EU, särskilt i Malta och Slovakien

 Svar i kammaren 

Respekt för rättsstaten, demokrati, mänskliga rättigheter, grundläggande friheter samt de värden och principer som finns förankrade i EU:s fördrag och i internationella instrument om mänskliga rättigheter är maktpåliggande skyldigheter för unionen och dess medlemsstater. Den senaste tidens mord på undersökande journalister har kommit som en chock för den allmänna opinionen i Europa och slagit journalister i EU med fasa. Detta föranledde att det inom behörighetsområdet för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i juni 2018 inrättades en grupp för övervakning av rättsstatsprincipen (nedan kallad gruppen) med ett allmänt mandat att övervaka situationen för rättsstaten och kampen mot korruption inom EU, och att ta itu med specifika situationer, särskilt i Malta och Slovakien. Gruppen har i sitt arbete påtalat flera övergripande brister som i vissa medlemsstater riskerar att försvaga rättsstaten, maktfördelningen och rättsväsendets oberoende.

Till följd av detta skulle parlamentet vilja fråga kommissionen vilka åtgärder kommissionen skulle kunna tänka sig och inom vilken tidsram, när det gäller följande:

 Övervaka situationen i medlemsstaterna för brott mot demokratin, rättsstaten och grundläggande rättigheter, framför allt i fråga om maktfördelningen, rättsväsendets oberoende, kampen mot korruption, journalisters säkerhet, mediefriheten och konsekvenserna av system med ”guldvisum” och ”investerarprogram” för förvärv av unionsmedborgarskap.

 Låta EU:s byråer delta mer proaktivt i medlemsstaternas utredningar, till exempel genom att proaktivt ta initiativ till inrättandet av gemensamma utredningsgrupper.

 I vederbörlig ordning lägga fram förslag om en övergripande EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter, med beaktande av Europaparlamentets resolutioner av den 25 oktober 2016[1] och den 14 november 2018[2]?

Ingiven: 11.2.2019

Vidarebefordrad: 13.2.2019

Sista svarsdag: 20.2.2019

[1]  Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (EUT C 215, 19.6.2018, s. 162).

[2]  Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om behovet av en övergripande EU-mekanism för skydd av demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter. Antagna texter, P8_TA(2018)0456.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy