Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 19k
27. února 2019
O-000018/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000018/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Nicola Caputo, Eric Andrieu, Sirpa Pietikäinen, José Inácio Faria, Martin Häusling, Frédérique Ries, Pavel Poc, Pascal Arimont, Marc Tarabella, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Rory Palmer, Nathalie Griesbeck, Piernicola Pedicini, Virginie Rozière, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Eva Joly, Karima Delli, Guillaume Balas, Patrick Le Hyaric, Georgios Epitideios, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Noichl, Theresa Griffin, Daciana Octavia Sârbu, Enrico Gasbarra, João Ferreira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Rolandas Paksas, Marie-Pierre Vieu, Sylvie Goddyn, Momchil Nekov, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Maria Grapini, Miguel Viegas, Luke Ming Flanagan, Isabelle Thomas, Margrete Auken, Ana Miranda, Tanja Fajon, Younous Omarjee, Andrea Cozzolino, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miltiadis Kyrkos, Mireille D'Ornano, Michela Giuffrida, Carolina Punset, João Pimenta Lopes


  Předmět: Nepřijetí naléhavých opatření týkajících se chemických látek s vlastnostmi endokrinních disruptorů ze strany Komise

Dne 7. listopadu 2018 Komise zveřejnila sdělení s názvem „Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptory“, kterým aktualizovala strategii z roku 1999. Učinila tak v reakci na závazek uvedený v 7. akčním programu pro životní prostředí, kterým je minimalizace působení endokrinních disruptorů do roku 2015, a na závěry Rady z prosince 2016, v nichž vyzvala Komisi, aby konečně přijala opatření ohledně škodlivých chemických látek, včetně endokrinních disruptorů. Jedenáctistránkový dokument ovšem neřeší naléhavou potřebu chránit občany EU, zejména nejohroženější skupiny obyvatel včetně dětí, před rozsáhlou expozicí endokrinním disruptorům.

Několik členských států nyní přijalo vlastní strategii ohledně endokrinních disruptorů.

Sdělení Komise neobsahuje návrh konkrétních preventivních opatření, která by řešila zjištěné naléhavé zdravotní problémy, či odstranila právní mezery, které byly zjištěny v rámci již uskutečněných postupů přezkumu. Místo toho Komise navrhuje další kontrolu účelnosti daného předpisu.

Kdy Komise předloží akční plán, který by uvedl do pohybu celou řadu návrhů uvedených ve sdělení, a přestane odsouvat zavedení účinných opatření?

Jaké má plány, pokud jde o zrušení kontroly účelnosti stávajícího předpisu, která by vedla jen k dalším průtahům při přijímání příslušných opatření, vzhledem k tomu, že přezkumy příslušného právního předpisu již proběhly?

Jaká konkrétní opatření plánuje na ochranu nejohroženějších skupin obyvatel?

Předložení: 27.2.2019

Postoupení: 1.3.2019

Platné do: 8.3.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 1. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí